Įeiti
Publikuoti: 2022-06-16. Atnaujinta: 2023-09-06

Dainius ZamuiskasDarbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • ​ atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 • konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 • rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
 • atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
 • rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 • kuria duomenų bazes bei analitinius įrankius ar sistemas, siekiant standartizuoti duomenų kaupimo, duomenų analizės procesus, kuriant vieningą sektoriaus reguliuojamų energetikos įmonių priežiūros sistemą reguliuojamų paslaugų teikimo bei finansinių-ekonominių rodiklių kategorijose.
 • prireikus dalyvauja patikrinimuose, teikia išvadas Skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
 • dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
 • pagal poreikį dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.      
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.​

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – vadyba (arba);
 • studijų kryptis – verslas (arba);
 • studijų kryptis – matematika (arba);

​​arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – elektros energetikos srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – 1 metai.