Įeiti
Publikuoti: 2021-09-29. Atnaujinta: 2021-09-29

Daina Eitutytė


Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą;
 • atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą;
 • rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais klausimais;
 • rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą;
 • apibendrina pateiktus Tarybos Struktūrinių padalinių veiklos plano projektus ir parengia Tarybos metinio veiklos plano projektą;
 • apibendrina Tarybos struktūrinių padalinių metinio veiklos plano vykdymo ketvirtines ataskaitas ir parengia Tarybos metinio veiklos plano vykdymo ketvirtinę ataskaitą;
 • teikia pasiūlymus, dalyvauja rengiant strateginių veiklos planų projektus, kontroliuoja jų vykdymą;
 • teikia siūlymus dėl Tarybos ilgalaikių investicijų planų, rengia Tarybos investicijų projektus, pagal teisės aktų reikalavimus derina investicijų projektus su atsakingomis institucijomis;
 • teikia pasiūlymus bei dalyvauja užtikrinant Taryboje įdiegtos kokybės vadybos sistemos efektyvų funkcionavimą;
 • teikia pasiūlymus bei dalyvauja užtikrinant Taryboje įdiegtus verslo priežiūros politikos principus ir priemones;
 • organizuoja Taryboje reprezentacinius renginius ir reprezentacijos prekių pirkimą;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;

 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);

 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų rengimo taisykles.​