Įeiti
Publikuota: 2019.07.03. Atnaujinta: 2019.07.03

Birutė Iveta Jagminienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus struktūros tobulinimo, Skyriaus nuostatų tobulinimo, Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų tobulinimo, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, skatinimo, atsakomybės ir kvalifikacijos kėlimo.
• Metodiškai vadovauja Tarybos teritorinių skyrių valstybės tarnautojams, vykdantiems energetikos objektų, energetikos įrenginių valstybinę kontrolę, organizuoja teritorinių skyrių veikos patikrinimus, derina teritorinių skyrių darbo planus, kontroliuoja šių planų vykdymą.
• Kontroliuoja energetikos (naftos sektoriaus) objektų ir energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos perdavimo, skirstymo patikimumą, atlieka efektyvaus vartojimo stebėseną bei teikia nustatytos formos nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus.
• Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą.
• Dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus naftos sektoriuje.
• Atlieka teisės aktais nustatytų energijos kokybės reikalavimų kontrolę.
• Tiria energetikos objektų, energetikos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, kontroliuoja energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų prevencinių priemonių vykdymą.
• Kontroliuoja teisės aktuose nustatytų specialiųjų reikalavimų laikymąsi, įrengiant ir rekonstruojant energetikos objektus ir energetikos įrenginius (dujų, naftos sektoriaus).
• Tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį statinio projektui (naftos sektoriuje), nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio tinkamumą naudoti; dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe.
• Kontroliuoja, kaip ūkio subjektai laikosi atestatuose eksploatuoti ir įrengti energetikos įrenginius nustatytos veiklos sąlygų; esant šiurkštiems teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus Tarybos pirmininkui dėl atestatų sustabdymo ar panaikinimo ūkio subjektams, atliekantiems energetikos įrenginių eksploatavimo darbus.
• Teikia išvadas įgaliotoms institucijoms dėl ypatingų statinių naftos, naftos produktų įrenginių projektavimo ir statybos darbų atestatų išdavimo.
• Organizuoja ir kontroliuoja rezervinių energijos išteklių atsargų kontrolę; kontroliuoja energetikos įmonių, turinčių daugiau kaip 5 MW galios šilumos ar elektros energijos gamybos įrenginius ir gaminančių parduoti skirtą šilumos ar elektros energiją, energijos išteklių rezervines atsargas.
• Kontroliuoja naftos produktų ir naftos valstybės atsargas pagal Energetikos ministerijos apskaičiuotas ir patvirtintas atsargų kaupimo užduotis; teikia ataskaitas Energetikos ministerijai.
• Konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Skyriui priskirtos kompetencijos klausimais.
• Derina sertifikavimo įstaigų parengtas energetikos darbuotojų atestavimo schemas (naftos sektoriuje).
• Derina naftos sektoriaus energetikos darbuotojų mokymo programas.
• Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.
• Sprendžia ginčus tarp klausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties.
• Rengia ir Veiklos valdymo skyriui teikia skelbiamą informaciją, susijusią su energetikos įrenginių valstybine kontrole.
• Rengia Tarybos įsakymus, potvarkius, rekomendacijas, nurodymus, susijusius su  energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinės kontrolės klausimais.
• Kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;
• Rengia pastabas ir pasiūlymus suinteresuotoms valstybės institucijoms dėl jų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos įrenginių projektavimu, gamyba, įrengimu, eksploatavimu bei jų apsauga.
• Dalyvauja energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų suderinimo su Europos Sąjungos teisės aktais darbe.
• Tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją.
• Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarybos veiklos tikslai.
• Skyriaus vedėjo atostogų, tarnybinių komandiruočių ir nedarbingumo laikotarpiu laikinai eina Skyriaus vedėjo pareigas.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities energetikos krypties išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikoje.
• Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos veiklą, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, teisės aktų rengimą, vartotojų teisių apsaugą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai.
• Žinoti efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo būdus, technologijas, mokėti teikti pasiūlymus šiais klausimais.
• Mokėti rengti pastabas ir pasiūlymus teisės aktams (jų projektams), reglamentuojantiems energetikos įrenginių įrengimą, techninę saugą, jų eksploatavimą, energijos perdavimą, skirstymą ir vartojimą.
• Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
• Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus darbuotojų veiklą.
• Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
• Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.
• Mokėti užsienio (anglų arba vokiečių) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.