Įeiti
Publikuota: 2017.12.08. Atnaujinta: 2019.07.10

Benoit Bourdon


2019 m. einamosios užduotys:

• Parengti naujos redakcijos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių priedų, apimančių skyriui teikiamos su veikla šilumos sektoriuje susijusios informacijos pateikimą, DSAIS formas.
•  Parengti Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo priedų DSAIS formas.
Susisteminti šilumos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų reguliuojamosios veiklos sąnaudas ir kitus duomenis pagal kuruojamas įmones.
•  Apskaičiuoti, teikti Tarybos posėdžiui ir viešai paskelbti šilumos sektoriaus palyginamuosius rodiklius už 2018 metus.
• Dalyvauti Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo projekto rengime.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Tikrina pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių Tarybai teikiamų reguliavimo sistemos (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) aprašų atitikimą Tarybos  patvirtintiems apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimams.
Tikrina pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių teikiamų duomenų atitikimą Tarybos patvirtintiems apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimams.
Atlieka pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių faktinių ūkinės-finansinės veiklos metinių rodiklių atitikimo suplanuotiems analizę.
Atlieka pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių finansinę ir ekonominę veiklos metinių rodiklių analizę.
Užtikrina pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių Tarybai teiktinos informacijos pateikimą nustatytais terminais.
Atlieka pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių veiklos efektyvumo lyginamąją analizę.
Atlieka licencijuojamų pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių finansinio pajėgumo vertinimą, analizuoja ir vertina įmonių finansinius ir ekonominius veiklos metinius rodiklius bei jų atitikimą suplanuotiems, teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
Kontroliuoja Tarybos pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų sektoriaus įmonių veiklą, prireikus dalyvauja ir atlieka patikrinimus Tarybos reguliuojamose įmonėse.
Dalyvauja rengiant Tarybos metinę veiklos ataskaitą ir rinkos apžvalgą, teikia reikiamą informaciją.
Pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei raštus.
Pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms.
Dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose.
Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su pagal Skyriaus kompetenciją reguliuojamų įmonių apskaitos atskyrimu ir sąnaudų paskirstymu.
Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities arba jam prilygintą išsilavinimą.
Turėti darbo patirties energetikos sektoriaus kainodaros srityje.
Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, šilumos ir vandens sektorių veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą.
Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti didelės apimties informaciją, ją analizuoti ir rengti išvadas.
Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų rengimo taisykles.