Įeiti
Publikuoti: 2021-09-29. Atnaujinta: 2021-09-29

Benas Skublickas


​Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • nagrinėja ES Tarybos darbo grupių, Europos Komisijos komitetų, kitų organizacijų teisės aktų projektus, bendrąsias nuomones, informacinius dokumentus ir pasiūlymus Tarybos kompetencijos srityje, kad būtų užtikrintas nuoseklus Tarybos dalyvavimas ES teisėkūros procese;

 • informuoja Tarybos padalinius apie pagal Tarybos ir atitinkamo padalinio kompetenciją gautus ES ir kitų tarptautinių organizacijų dokumentus, rengia pozicijas dėl aktualių dokumentų nuostatų, kai Taryba paskirta Lietuvos pozicijos rengime dalyvaujančia institucija, teikia pastabas ir siūlymus dėl galimo nuostatų įgyvendinimo, siekiant užtikrinti savalaikį ir kokybišką Tarybos pozicijų rengimą;

 • pagal Skyriaus kompetenciją kartu su kitais struktūriniais padaliniais nagrinėja Europos Komisijos, Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER), Energetikos reguliuotojų forumo (ERF), Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER), Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA), Europos vandens reguliuotojų (WAREG), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) pogrupių, darbo grupių, komitetų, valdybų, asamblėjų dokumentus, rengia pozicijas dėl aktualių dokumentų nuostatų, teikia informaciją ir pristato Tarybos poziciją minėtose organizacijose, užtikrinant Tarybos įsitraukimą į bendrų reguliuotojų pozicijų rengimą ir atstovavimą Tarybai;

 • pagal Skyriaus kompetenciją kartu su kitais struktūriniais padaliniais dalyvauja organizuojant Tarybos priimamus tarptautinių organizacijų darbinius susitikimus, kitus tarptautinius energetikos srities renginius, Tarybos atstovų susitikimus su kitų šalių atsakingų institucijų atstovais, suinteresuotais asmenimis, užtikrinant tinkamą organizacinį pasirengimą ir ryšių koordinavimą bei palaikymą;

 • bendradarbiauja su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, keičiasi informacija energetikos ir vandens tiekimo reguliavimo klausimais;

 • rengia informaciją Tarybos vadovų pasisakymams tarptautiniuose energetikos srities renginiuose, darbiniuose susitikimuose, susitikimuose tarptautinio bendradarbiavimo klausimais su kitų šalių atsakingų institucijų atstovais, suinteresuotais asmenimis, rinkos dalyviais, siekiant savalaikio ir išsamaus Tarybos nuomonės parengimo bei pristatymo;

 • administruoja Tarybos atstovų skyrimą į ES institucijų, kitas tarptautines darbo grupes;

 • dalyvauja rengiant Lietuvos elektros ir gamtinių dujų rinkos metinę ataskaitą Europos Komisijai, siekiant tinkamo Tarybos funkcijų įgyvendinimo;

 • dalyvauja teikiant Lietuvos elektros ir gamtinių dujų rinkos duomenis ACER/CEER rengiamai rinkos pažangos ataskaitai, siekiant užtikrinti duomenų nuoseklumą ir suderinamumą su kitais duomenų rinkiniais;

 •  rengia Tarybos metinius komandiruočių planus, vykdo planų vykdymo kontrolę, kad būtų užtikrintas efektyvus išteklių planavimas ir panaudojimas;

 •  dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai;

 •  pagal poreikį rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų  reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją;

 •  atsako už parengtų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatų laikymąsi;

 •   teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl savo veiklos ir Tarybos tarptautinių ryšių koordinavimo tobulinimo, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai ir uždaviniai;

 •  Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai ir Tarybos strateginiai tikslai.

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį politikos mokslų krypties išsilavinimą;

 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tarptautinio bendradarbiavimo srityje;

 • išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą;

 •  mokėti anglų kalbą ne žemesnio kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);

 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus;

 •  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles.