Įeiti
Publikuoti: 2021-09-29. Atnaujinta: 2023-07-27

Benas SkublickasValstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.
 • Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
 • Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
 • Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 • Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia Tarybos metinius komandiruočių planus, vykdo planų vykdymo kontrolę, kad būtų užtikrintas efektyvus išteklių planavimas ir panaudojimas.
 • Rengia informaciją Tarybos vadovų pasisakymams tarptautiniuose energetikos srities renginiuose, darbiniuose susitikimuose, susitikimuose tarptautinio bendradarbiavimo klausimais su kitų šalių atsakingų institucijų atstovais, suinteresuotais asmenimis, rinkos dalyviais, siekiant savalaikio ir išsamaus Tarybos nuomonės parengimo bei pristatymo.
 • Dalyvauja rengiant Lietuvos elektros ir gamtinių dujų rinkos metinę ataskaitą Europos Komisijai, siekiant tinkamo Tarybos funkcijų įgyvendinimo.
 • Dalyvauja teikiant Lietuvos elektros ir gamtinių dujų rinkos duomenis ACER/CEER rengiamai rinkos pažangos ataskaitai, siekiant užtikrinti duomenų nuoseklumą ir suderinamumą su kitais duomenų rinkiniais.
 • Administruoja Tarybos atstovų skyrimą į ES institucijų, kitas tarptautines darbo grupes.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • Funkcijos patvirtintos 2004.01.09 „LRV nutarimas dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ Nr.: Nr. 21.
 • Nagrinėja ES Tarybos darbo grupių, Europos Komisijos komitetų, kitų ES institucijų teisės aktų projektus, kitus dokumentus ir rengia pozicijas dėl aktualių dokumentų nuostatų, kai Taryba paskirta Lietuvos pozicijos rengime dalyvaujančia institucija.
 • Nagrinėja ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) ir / ar kitų tarptautinių organizacijų, kurių nare yra Taryba, darbo grupių bei pogrupių, komitetų, valdybų, asamblėjų dokumentus ir rengia pozicijas dėl aktualių dokumentų nuostatų, užtikrinant ankstyvą Tarybos įsitraukimą į bendrų reguliuotojų pozicijų rengimą, ir pristato Tarybos poziciją minėtose organizacijose.

 Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  • ​​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – 1 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – C1.