Įeiti
Publikuoti: 2020-03-04. Atnaujinta: 2023-10-03

Barbara Jurgelevičienė


Valstybės tarnautoja vykdo šias funkcijas:

 • Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 • Dalyvauja rengiant Lietuvos elektros ir gamtinių dujų rinkos metinę ataskaitą Europos Komisijai, siekiant tinkamo Tarybos funkcijų įgyvendinimo.
 • Informuoja duomenų valdytoją ir tvarkytoją, Tarybos tarnautojus ir darbuotojus (toliau – darbuotojai) apie jų prievoles pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) ir kitų teisės aktų nuostatas bei konsultuoja Tarybos darbuotojus asmens duomenų apsaugos klausimais, rengia jiems skirtas rekomendacijas, atmintines, kitą informaciją šiais klausimais, įskaitant praktinius patarimus.
 • Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų teisės aktų nuostatų ir duomenų valdytojo arba tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius vidaus auditus; esant poreikiui, konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį.
 • Bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, atlieka kontaktinio asmens funkcijas, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant BDAR 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas.
 • Dalyvauja Tarybos teisės aktų (aprašų, taisyklių ir pan.), reglamentuojančių su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus rengime, siekiant padėti užtikrinti BDAR, kitų Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje reikalavimų laikymąsi Taryboje.
 • Atstovauja Tarybai teismuose ir rengia su teisminiais procesais susijusius dokumentus.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • Funkcijos patvirtintos 2004.01.09 „LRV nutarimas dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ Nr.: Nr. 21.
 • Nagrinėja ES Tarybos darbo grupių, Europos Komisijos komitetų, kitų ES institucijų teisės aktų projektus, kitus dokumentus ir rengia pozicijas dėl aktualių dokumentų nuostatų, kai Taryba paskirta Lietuvos pozicijos rengime dalyvaujančia institucija.
 • Nagrinėja Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) ir / ar kitų tarptautinių organizacijų, kurių nare yra Taryba, darbo grupių bei pogrupių, komitetų, valdybų, asamblėjų dokumentus ir rengia pozicijas dėl aktualių dokumentų nuostatų, užtikrinant ankstyvą Tarybos įsitraukimą į bendrų reguliuotojų pozicijų rengimą.

​Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
 • Studijų kryptis – teisė;
 • Darbo patirtis – asmens duomenų apsaugos srities patirtis;
 • Darbo patirties trukmė – 2 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 •  kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B2.