Įeiti
Publikuota: 2017.03.01. Atnaujinta: 2020.09.11

Aušra Vaicekauskaitė


2020 m. einamosios užduotys:

1.  Užtikrinti, kad siekiant suvienyti darbuotojus ir didinti jų lojalumą Tarybai, būtų suorganizuotas renginys, kuriame galėtų dalyvauti visi Tarybos darbuotojai.

2.  Parengti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, atostogų grafiką 2020 metams.

3.  Užtikrinti mokymų plano vykdymą.

4. Užtikrinti teisės aktų laikymąsi personalo valdyme.
 

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
 • Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
 • Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
 • Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
 • Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
 • Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
 • Koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
 • Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.
 • Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.
 • Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
 • Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.
 • Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.
 • Kartu su Teisės departamento ir Finansų skyriaus specialistais rengia Tarybos sudaromų sutarčių projektus ir juos vizuoja.
 • Vykdo viešųjų pirkimų procedūras kaip viešojo pirkimo organizatorius.
 • Vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę.
 • Formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui personalo ir viešųjų pirkimų bylas.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Studijų kryptis – teisė (arba) žmonių išteklių vadyba (arba) ekonomika.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Darbo patirtis – teisinio darbo patirtis.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.