Įeiti
Publikuota: 2017.03.01. Atnaujinta: 2019.02.04

Aušra Vaicekauskaitė


2019 m. einamosios užduotys:

Perskaičiuoti valstybės tarnautojų kasmetines atostogas, priklausančias iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir apskaičiuoti jiems priklausančias atostogas nuo 2019 m. sausio 1 d. iki kiekvieno valstybės tarnautojo darbo metų pabaigos bei sudaryti Darbuotojų atostogų grafiką 2019 metams.
Parengti naują lentelę / formą (Excel), skirtą personalui sekti darbuotojų darbo užmokesčio tendencijas kas mėnesį, kad būtų išvengta teisės aktų nustatytų apribojimų viršijimo (klaidų);
Atnaujinti Komisijos vidaus darbo tvarkos taisykles pagal pasikeitusį teisinį reglamentavimą;
Atnaujinti personalo dokumentų (prašymų, tarnybinių pranešimų) šablonus Intranete.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Komisijos viešųjų pirkimų skelbimus, viešojo pirkimo procedūrų ataskaitas.
• Kartu su Teisės ir Finansų skyriaus specialistais rengia Komisijos sudaromų sutarčių projektus ir juos vizuoja.
• Atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai.
• Rengia Komisijos tvarkos aprašus, taisykles ir kitus dokumentus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus.
• Rengia viešųjų pirkimų dokumentus.
• Vykdo pirkimo procedūras kaip pirkimo organizatorius.
• Teikia konsultacijas Komisijos darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais.
• Dalyvauja Komisijos sudaromų viešųjų pirkimų ir kitų komisijų veikloje.
• Kartu su Teisės skyriaus specialistais nagrinėja gautas tiekėjų pretenzijas, ieškinius ir / ar kitus procesinius dokumentus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais.
• Pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus, nagrinėja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų bei Komisijos struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų projektų, siekiant užtikrinti teisės aktų galiojimą bei paruoštų projektų atitikimą galiojantiems teisės aktams.
• Pagal savo kompetenciją teikia teisinio pobūdžio konsultacijas Komisijos nariams bei Komisijos darbuotojams, siekiant užtikrinti teisės aktų laikymąsi bei pažeidimų prevenciją bei padedant personalui įgyvendinti teisę į karjerą.
• Skelbia ir organizuoja konkursus laisvoms valstybės tarnautojų darbo vietoms užimti, siekiant užtikrinti efektyvų Komisijos valstybės tarnautojų funkcijų vykdymą.
• Vykdo pirmines darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankas, tam, kad būtų užtikrintas kandidatų atitikimas specialiesiems pareigybės aprašymo reikalavimams.
• Formuoja ir veda Komisijos darbuotojų asmens bylas, rengia priimtų Komisijos darbuotojų darbo sutartis, pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Komisijos pirmininko įsakymus personalo ir atostogų klausimais, juos registruoja, siekiant užtikrinti teisės aktais numatytą teisingą dokumentų įforminimą.
• Teikia Valstybės tarnautojų registro tarnybai informaciją apie valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų kaupiami duomenys apie juos.
• Vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę.
• Pildo Komisijos narių ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kad būtų tinkamai apskaitomas darbuotojų dirbtas darbo laikas.
• Rengia Komisijos karjeros valstybės tarnautojų mokymo strategiją ir metinius mokymo planus, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų įgyvendinta valstybės tarnautojų teisė į mokymą.
• Rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Komisijos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo, siekiant efektyviai panaudoti žmogiškuosius išteklius.
• Vykdo Valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo ir valstybės tarnautojų vertinimo komisijos veiklą.
• Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų bei tarnybinių nusižengimų tyrimus, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi bei pažeidimų prevenciją.
• Formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui personalo ir viešųjų pirkimų bylas.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti darbo patirties teisės srityje.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimą, darbo santykių reguliavimą bei Komisijos veiklą.
• Mokėti organizuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų dokumentus, sutarčių projektus.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis), sugebėti pritaikyti kompiuterizuotas personalo valdymo ir apskaitos programas bei mokėti dirbti su valstybės tarnybos registro programa.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.