Įeiti
Publikuota: 2019.07.04. Atnaujinta: 2019.07.04

Aušra Paulauskienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Kontroliuoja energetikos objektų, šilumos, dujų įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, šilumos energijos gamybos, dujų perdavimo, paskirstymo, tiekimo ir vartojimo efektyvumą bei duoda nurodymus pašalinti pastebėtus pažeidimus.
• Atlieka teisės aktuose nustatytų šilumos energijos bei gamtinių dujų kokybės reikalavimų kontrolę.
• Dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus.
• Pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais (dujų ir šilumos) atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio šilumos įrenginių tinkamumą naudoti; dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe.
• Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims šilumos, dujų sektorių klausimais. Sprendžia ginčus tarp klausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties paklausimui.
• Tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms ir (ar) vartotojams teikiamą informaciją, vertina jos patikimumą, nepažeisdamas komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi laikomos informacijos apsaugos reikalavimų.
• Tiria energetikos objektų, dujų, šilumos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus.
• Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su dujų, šilumos energijos vartojimu.
• Kontroliuoja energijos išteklių rezervines atsargas bei naftos produktų ir naftos valstybės atsargas.
• Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.
• Teikia išvadas įgaliotoms institucijoms dėl ypatingų statinių energetikos (dujų) įrenginių projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo.
• Tikrina ūkio subjektų, pateikusių prašymus gauti dujų įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklai atestatą, šilumos eksploatavimo veiklai atestatą, pasiruošimą atlikti šių įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbus, rengia nustatytos formos išvadas.
• Kontroliuoja, kaip laikomasi dujų įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklai bei šilumos eksploatavimo veiklai atestatuose nustatytos veiklos sąlygų; esant teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus dėl energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklai atestatų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.
• Teikia išvadas atitinkamoms savivaldybėms dėl dujų prekybos vietų ir sandėlių atitikimo teisės aktų nustatytiems techninės saugos reikalavimams.
• Pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi įrengiant (statant) ir rekonstruojant šilumos, dujų energetikos objektus ir įrenginius bei įvertina jų atitiktį projektui.
• Kontroliuoja, kaip tikrinamas šilumos generatorių efektyvumas, tikrina šilumos bei karšto vandens tiekimo sistemų izoliacijos būklę nepramoninės paskirties pastatuose.
• Kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis.
• Periodiškai tikrina, ar daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitinka privalomuosius reikalavimus.
• Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą.
• Padeda skyriaus vedėjui ruošti dujų sektoriaus ir Skyriaus ataskaitas.
• Planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį Tarybos nustatyta tvarka.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai. 

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities energetikos krypties išsilavinimą.
• Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dujų ir šilumos energetikos sektorius, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai.
• Žinoti efektyvius šilumos energijos gamybos ir vartojimo būdus ir technologijas, dujų vartojimo būdus ir technologijas.
• Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
• Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
• Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
• Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word", „MS Outlook", „Internet Explorer".