Įeiti
Publikuoti: 2023-04-24. Atnaujinta: 2023-04-24

Aušra Kraučionė


 Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • ​Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
 • Koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
 • Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.
 • Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.
 • Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
 • Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.
 • Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
 • Vykdo viešųjų pirkimų procedūras kaip viešojo pirkimo organizatorius.
 • Vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę.
 • Formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui personalo bylas.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


Valstybės tarnautoja atitinka šiuos specialius reikalavimus:


 • ​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – teisė (arba);
 • studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);
 • studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – 2 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B2.​