Įeiti
Publikuoti: 2020-11-16. Atnaujinta: 2021-06-21

Aušra Everlingienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 • Rengia teises aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus del stebesenos ir (ar) analizes vykdymo arba prireikus koordinuoja teises aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų del stebesenos ir (ar) analizes rengimą.

 • Apdoroja su stebesena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 • Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų Fgyvendinimo, statistinių rodiklių stebeseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų Fgyvendinimo, statistinių rodiklių stebesenos, analizes ir vertinimo atlikimą.

 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su stebesena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 • Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 • Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontroles veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontroles veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

 • Rengia teises aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus del priežiūros ir (ar) kontroles arba prireikus koordinuoja teises aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų del priežiūros ir (ar) kontroles rengimą.

 • Pagal Skyriaus kompetenciją tikrina reguliuojamų Fmonių Tarybai teikiamų reguliuojamosios veiklos ataskaitų, reguliavimo apskaitos sistemos aprašų ir kitų teikiamų duomenų atitikimą Tarybos patvirtintiems apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimams.

 • Pagal Skyriaus kompetenciją rengia Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ir Reguliavimo apskaitos sistemos patikros technines užduotis, analizuoja Tarybai pateiktas patikros ataskaitas bei išvadas.

 • Pagal Skyriaus kompetenciją kontroliuoja Tarybos reguliuojamų sektoriaus Fmonių veiklą, prireikus dalyvauja ir atlieka patikrinimus Tarybos reguliuojamose Fmonese.

 • Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarybos metinę veiklos ataskaitą ir rinkos apžvalgą, teikia reikiamą informaciją.

 • Pagal Skyriaus kompetenciją atlieka licencijuojamų Tarybos reguliuojamų Fmonių finansinio pajegumo vertinimą, analizuoja ir vertina Fmonių finansinius ir ekonominius veiklos metinius rodiklius, teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posedžiui.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – ekonomika (arba) finansai (arba) apskaita (arba) verslas
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirtis – analitinio darbo patirtis.
 • Darbo patirties trukme – 1 metai.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirtis – ekonomikos srityje.
 • Darbo patirties trukme – ne mažiau kaip 1 metai.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirtis – finansines atskaitomybes ar audito srities patirtis.
 • Darbo patirties trukme – ne mažiau kaip 1 metai.