Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2020.03.04

Aurelija Maciūtė


2020 m. einamosios užduotys:

1. Įgyvendinti VERT Energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojų švietimo ugdymo 2019–2021 metų programos 2020 m. nustatytus tikslus, uždavinius ir priemones.

2. Didinti energetikos sektoriaus vartotojų žinias apie griežtesnę suskystintų dujų balionų naudojimo tvarką.

3. Plėtoti ir tobulinti VERT interneto svetainę www.energetikosabc.lt.

4. Vykdyti vartotojų nuomonės apie aptarnavimo kokybę ir kitų su asmenų aptarnavimu susijusių klausimų tyrimus.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Vykdo Tarybos interesantų konsultavimą ir informavimą, apibendrina dažniausiai užduodamus klausimus.
• Sistemina informaciją apie  Tarybos gaunamus interesantų paklausimus, derina bendrus Tarybos atsakymus, rengia vartotojams dažniausiai kylančių praktinių klausimų suvestines.
• Inicijuoja  vartotojams aktualios informacijos skelbimą ir atnaujinimą Tarybos interneto svetainėje ir vidiniame Tarybos tinkle.
• Rengia konsultacijas, seminarus su vartotojų teisių organizacijomis, visuomene,  reguliuojamais ūkio subjektais vartotojų teisių užtikrinimo ir vartotojų informavimo klausimais.
• Rengia švietimo programas, skirtas vartotojų ir ūkio subjektų informuotumui didinti bei gebėjimams ginti teisėtus interesus stiprinti.
• Organizuoja informacinio (šviečiamojo) pobūdžio leidinių pagal Tarybos kompetenciją gamybos darbus.
• Organizuoja anoniminę Tarybos interesantų ir reguliuojamų ūkio subjektų apklausą, siekiant įvertinti esamą aptarnavimo paslaugų kokybę ir pateikti atitinkamus siūlymus dėl paslaugų kokybės gerinimo bei efektyvinimo.
• Organizuoja gyventojų apklausas, siekiant įvertinti energetinių paslaugų vartotojams pateikiamos informacijos apie Tarybos veiklos ir kompetencijos prieinamumo ir aiškumo lygį, išsiaiškinti trūkstamos informacijos poreikius.
• Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui vartotojų informavimo tobulinimo klausimais.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai ir Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities viešojo administravimo krypties ar jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti darbo energetikos srityje patirties.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, asmenų aptarnavimo tvarką, vartotojų teisių apsaugą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.