Įeiti
Publikuota: 2019.07.03. Atnaujinta: 2019.07.03

Audronė Jurtautienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Priima ir registruoja energetikos įmonių teikiamus dokumentus, skirtus gauti Tarybos išduodamą atestatą, išvadas apie įmonių pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius, atsako už šių dokumentų kaupimą, saugojimą ir perdavimą Tarybos archyvui. Patikrina, ar už šių įmonių atestavimą sumokėta reikiamo dydžio valstybės rinkliava.
• Pagal kompetenciją patikrina energetikos įmonių pateiktą informaciją. Pagal Tarybos teritorinių skyrių parengtas išvadas rengia sprendimų išduoti Tarybos atestatus įmonėms projektus ir teikia juos tvirtinti Tarybai.
• Pagal Tarybos pasirašytus sprendimus rengia ir išduoda pareiškėjams atestatus, suteikiančius teisę eksploatuoti energetikos įrenginius. Užtikrina, kad atestatuose nurodyta informacija griežtai atitiktų teisės aktuose nustatytą tvarką ir patvirtintų sprendimų formuluotes.
• Įveda reikiamus duomenis apie atestuojamas įmones į Tarybos informacinę sistemą ir licencijų informacinę sistemą LIS. Tvarko atestatų, suteikiančius teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, registrą, analizuoja šiame registre esančius duomenis, rengia ir teikia ataskaitas, susijusias su šiais duomenimis, dalyvauja rengiant Lietuvos energetikos įrenginių eksploatavimo būklės apžvalgas ir skelbiant aktualią informaciją apie Tarybos atestatus leidinyje ,,Energetikos priežiūra“.
• Apibendrina informaciją apie energetikos darbuotojų atestavimą, rengia ataskaitas, susijusias su šiais klausimais.
• Nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių (šilumos) energetikos sektoriuje techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą ir vartojimo efektyvumą. Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą.
• Kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos (šilumos) įrenginius, energetikos įrenginių atitiktį nustatytiems reikalavimams ir jų tinkamumą naudoti. Atlieka energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir nustato:
- ar energetikos objektas ir/ar įrenginys pastatytas, rekonstruotas ar modernizuotas pagal statinio projekto sprendinius;
- ar statinio projekto sprendiniai atitinka norminių teisės aktų ir energetikos įrenginių gamintojų įrengimo instrukcijose nurodytus reikalavimus;
- ar atlikti visi reikalingi energetikos įrenginių montavimo, bandymo, matavimo ir paleidimo-derinimo darbai, ar nauji, rekonstruoti ir modernizuoti energetikos įrenginiai yra tinkami naudoti pagal paskirtį.
• Išduoda energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą.
• Tiria energetikos (šilumos) objektų, įrenginių avarijas ir darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe ar buityje, susijusius su energijos vartojimu.
• Organizuoja energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių energetikos darbuotojų atestavimą energetikos (šilumos) sektoriuje.
• Rengia interneto svetainėje www.vert.lt skelbiamų teisės aktų, nustatančių šilumos energetikos įrenginių ir objektų įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, energetikos veiklos technologinių procesų ir energetikos objektų gaisrinės saugos reikalavimus, sąrašus pagal energetikos sektorius. Teisės aktų sąrašai turi būti periodiškai peržiūrimi ir atnaujinami pasikeitus jų nustatytam reglamentavimui.
• Rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 patvirtinto Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo 2 ir 3 prieduose nurodytų energetikos darbuotojų kategorijų sąrašų. Šie sąrašai turi būti periodiškai (ne rečiau kaip kartą per 5 metus) peržiūrimi ir prireikus tikslinami.
• Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.
• Kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis.
• Pagal kompetenciją rengia teisės aktus, taip pat dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su valstybine energetikos kontrole.
• Rengia pastabas ir pasiūlymus valstybės institucijoms dėl jų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos įrenginių projektavimu, gamyba, įrengimu, eksploatavimu bei technine sauga.
• Teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją (apžvalgą) Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai bei kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms apie Lietuvos energetikos įrenginių eksploatavimo būklę.
• Metodiškai vadovauja Tarybos teritoriniams skyriams, vykdantiems valstybinę energetikos kontrolę šilumos energetikos sektoriuose.
• Atlieka galutiniams energijos vartotojams teikiamos informacijos kontrolę.
• Rengia Tarybos veiklos dokumentų (einamųjų metų veiklos plano, metinės veiklos ataskaitos) dalį, susijusią su energetikos valstybine kontrole ir vartotojų energetikos įrenginių kontrole, rengia darbo apskaitos žiniaraštį, teikia pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais.
• Konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijos klausimais.
• Kaupia ir sistemina informaciją apie Lietuvos Respublikos energetikos objektų, energetikos įrenginių techninės saugos ir eksploatavimo būklę, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą, nustatyta tvarka teikia informaciją Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai bei kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms.
• Rengia Tarybos įsakymus, potvarkius, rekomendacijas, nurodymus energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinės kontrolės klausimais.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį šilumos energetikos sektoriuje.
• Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Tarybos priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šilumos energetikos sektorius, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai.
• Žinoti efektyvius šilumos energijos gamybos ir vartojimo būdus bei technologijas.
• Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
• Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
• Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų saugojimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
• Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
• Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.