Įeiti
Publikuoti: 2022-06-01. Atnaujinta: 2022-06-01

Atliekų reguliavimo skyrius


Atliekų reguliavimo skyriaus funkcijos: 

 • ​Rengia komunalinių atliekų tvarkymo regioninių kainų ir po rūšiavimo likusių, perdirbti ir pakartotinai panaudoti netinkančių energetinę vertę turinčių komunalinių atliekų deginimo vienos tonos (toliau – komunalinių atliekų deginimo viena tona) įkainio viršutinės ribos nustatymo metodikas, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui dėl jų tvirtinimo.

 • Tikrina ir analizuoja komunalinių atliekų tvarkymo regioninių kainų ir komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainio viršutinės ribos nustatymui pateiktus duomenis, vertina jų pagrįstumą, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui dėl atitinkamų kainų, įkainio viršutinės ribos nustatymo.

 • Kontroliuoja, kaip pagal Tarybos patvirtintas komunalinių atliekų tvarkymo regioninių kainų ir komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainio viršutinės ribos nustatymo metodikas nustatytos kainos, įkainio viršutinės ribos yra taikomos, nustačius pažeidimus teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.

 • Rengia regioninių atliekų tvarkymo centrų, bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo taisykles, su apskaitos atskyrimu, sąnaudų paskirstymu susijusių reikalavimų sąvadą, teikia pažymas bei nutarimo projektus Tarybos posėdžiui dėl jų tvirtinimo.

 • Tikrina regioninių atliekų tvarkymo centrų, bendro atliekų deginio įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų Tarybai teikiamų reguliuojamosios veiklos ataskaitų, reguliavimo apskaitos sistemos aprašų ir kitų teikiamų duomenų atitikimą Tarybos patvirtintiems apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimams.

 • Nagrinėja ir vertina regioninių atliekų tvarkymo centrų, bendro atliekų deginio įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų investicijas ir jų atsipirkimą, veiklos planus, nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui dėl jų derinimo.

 • Organizuoja ir atlieka regioninių atliekų tvarkymo centrų, bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų patikrinimus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui dėl veiklos sąlygų vykdymo.

 • Dalyvauja ne teismo tvarka nagrinėjant tarp bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų ir regioninių atliekų tvarkymo centrų kylančius ginčus dėl bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų taikomų komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainių, teikia siūlymus rengiamoms Tarybos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.

 • Analizuoja regioninių atliekų tvarkymo centrų, bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų metinę finansinę atskaitomybę, audito išvadas.

 • Atlieka regioninių atliekų tvarkymo centrų, bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų metinį finansinio pajėgumo vertinimą, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.

 • Rengia metinę komunalinių atliekų tvarkymo sektoriaus rinkos apžvalgą.

 • Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius duomenis apie komunalinių atliekų tvarkymo sektorių; prireikus rengia apibendrintas apžvalgas apie komunalinių atliekų tvarkymo sektoriaus reguliavimo tendencijas, kad būtų perimta ir taikoma atliekų sektoriaus ekonominio reguliavimo geroji užsienio šalių patirtis.

 • Pagal Skyriaus kompetenciją teikia siūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.

 • Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais, ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.

 • Kaupia, sistemina ir analizuoja teisinę, ekonominę, statistinę medžiagą bei kitą informaciją Skyriaus veiklos klausimais.

 • Analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus Tarybai, tobulinant komunalinių atliekų tvarkymo sektoriaus reguliavimą.

 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją.

 • Rengia su Skyriaus veiklos sritimi susijusios strateginio plano dalies projektą ir teikią jį Administracijos direktoriui.

 • Rengia Skyriaus metinį veiklos plano projektą ir teikia jį Administracijos direktoriui.

 • Rengia Tarybos metinio veiklos plano vykdymo ketvirtines ataskaitas ir kalendoriniams metams pasibaigus teikia Veiklos valdymo skyriui medžiagą Tarybos metinei veiklos ataskaitai parengti.

 • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.

 • Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.

 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko, kuruojančio Tarybos nario ir Administracijos direktoriaus pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.