Įeiti
Publikuoti: 2019-07-05. Atnaujinta: 2023-03-03

Arvydas Tranauskas


2023 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Gauti iš ūkio subjektų (fizinių ir juridinių asmenų), kurių įrenginių patikrinimai 2023 m. bus vykdomi deklaracijomis, ne mažiau kaip 85 procentai energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijų.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus gautų energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijų skaičius sudaro ne mažiau kaip 85 procentai  nuo visų išsiųstų pranešimų ūkio subjektams, kurių įrenginių patikrinimai buvo vykdomi deklaracijomis.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės išdavimo procesą ir jo kontrolę organizuoti taip, kad nebūtų daugiau  nei 8 procentai atvejų, kuomet 2023 m. išduotos Pažymos yra panaikinamos dėl netinkamo vertinimo jas išduodant.

Vertinimo rodiklis: 2023 m. Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės išdavimo procesas ir jo kontrolė buvo organizuotas ir nebuvo daugiau nei 8 procentai atvejų, kuomet Pažymos panaikinamos dėl netinkamo vertinimo jas išduodant.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Užtikrinti, kad energetikos objektų, energetikos įrenginių patikrinimų nurodymuose, nustatyti pažeidimai 95 procentais būtų šalinami savalaikiai, nepašalinus nustatytų pažeidimų ar apie jų pašalinimą nepranešus per 20 d. d. pradėti Administracinio nusižengimo nagrinėjimo procesą.

Vertinimo rodiklis: Užtikrintas energetikos objektų, energetikos įrenginių patikrinimų nurodymuose nustatytų pažeidimų savalaikis šalinimas, ne mažiau kaip 95 procentai, dėl nepašalintų nustatytų pažeidimų ar nepranešus per 20 d. d. apie jų pašalinimą pradėti Administracinio nusižengimo nagrinėjimo procesai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, konsultuoja bei tiesiogiai vadovauja Skyriaus darbuotojams, tikrina jų atliktą darbą. Leidžia potvarkius, susijusius su Skyriaus vidaus darbo organizavimo klausimais.
Materialiai atsako už Skyriui patikėtas materialines vertybes, pinigines lėšas, jų tikslinį panaudojimą.
Atsako už darbų ir priešgaisrinę saugą Skyriuje.
Teikia siūlymus Tarybos pirmininkui dėl Skyriaus struktūros tobulinimo, rengia Skyriaus nuostatų pakeitimo (papildymo) projektus, Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus (papildymus), susipažįsta su Skyriaus valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui, vykdo Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, teikia siūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo.
Veikia Tarybos vardu, atstovauja Tarybą santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis.
Kontroliuoja, kaip laikomasi energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatuose nustatytos veiklos sąlygų. Esant norminių teisės aktų pažeidimams, sustabdo darbus ir teikia siūlymus Tarybai panaikinti atestatų galiojimą asmenims, atliekantiems energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbus.
Atlieka norminiuose teisės aktuose nustatytų energijos kokybės reikalavimų kontrolę.
Dalyvauja rengiant pastabas teisės aktų projektams, susijusiems su energetikos įrenginių projektavimo, įrengimo, gamybos, eksploatavimo, techninės saugos, energijos bei dujų ir naftos bei jos produktų tiekimo ir naudojimo klausimais.
Dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus.
Pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio tinkamumą naudoti. Dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe.
Dalyvauja atestuojant energetikos objektus ir įrenginius projektuojančius, įrengiančius bei eksploatuojančius energetikos specialistus ir vadovus.
Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims energetikos klausimais. Sprendžia ginčus tarp klausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties paklausimui.
Tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją, saugo konfidencialią informaciją, kurią sužino vykdydamas Lietuvos energetikos objektų, energetikos (elektros, šilumos, dujų, naudojamų kurui, biokuro, naftos ir jos produktų) įrenginių bei energijos išteklių, valstybės ir rezervinių atsargų valstybinę kontrolę.
Tiria energetikos objektų, įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus.
Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su energijos vartojimu.
Organizuoja energijos išteklių rezervinių atsargų bei naftos produktų ir naftos valstybės atsargų kontrolę.
Kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis.
Tikrina, ar juridiniai ir fiziniai asmenys techniškai teisingai, saugiai, patikimai ir efektyviai eksploatuoja energetikos įrenginius, efektyviai ir saugiai tiekia, skirsto ir vartoja elektros, šilumos energiją, dujas ir naftą bei duoda nurodymus įmonės vadovui arba jo įgaliotam asmeniui pašalinti pastebėtus trūkumus.
Kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo bei vartojimo efektyvumą.
Tvirtina išvadas įmonėms, pateikusioms prašymus energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatui gauti, bei išvadas atestatams, skirtiems ypatingų statinių projektavimo ir/ar montavimo darbams vykdyti, kontroliuoja, kaip laikomasi šiuose atestatuose nustatytų veiklos sąlygų.
Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.
Organizuoja elektrinių, elektros energijos gamybai naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, kuro balanso kontrolę.
Organizuoja gamintojų teikiamos informacijos apie elektros energijos gamybą, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius tikrinimą.
Pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja norminiuose teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi įrengiant (statant) ir rekonstruojant energetikos objektus ir įrenginius bei įvertina ar jie atitinka projektą.
Kontroliuoja daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitiktį privalomiesiems reikalavimams, vykdomus periodinius tikrinimus.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.
Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikoje.
Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymus, Tarybos priimtus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius energetikos veiklą, bei teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, teisės aktų rengimą, vartotojų teisių apsaugą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai.
Žinoti efektyvaus energijos ir energijos išteklių gamybos ir vartojimo būdus, technologijas, mokėti teikti pasiūlymus šiais klausimais.
Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus darbuotojų veiklą.
Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.
Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.