Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2019.07.09

Arvydas Gervelė


2019 m. einamosios užduotys:

Organizuoti papildomų elektroninių paslaugų teikimą interesantams per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (toliau – VIISP), suderinti naujų elektroninių paslaugų teikimo forma ir jų įkėlimą į VIISP. Esant poreikiui inicijuoti viešųjų pirkimų procedūras minėtų paslaugų įsigijimui. 
Parengti dokumentaciją viešųjų pirkimo procedūroms, įsigyjant Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijas, užtikrinant Tarybos veikimui būtinos programinės įrangos legalumą.
Vadovaujantis 2018 m. gruodžio 5 d. patvirtintu Duomenų surinkimo ir analizės informacinės sistemos „DSAIS“ vystymo poreikio ataskaita organizuoti DSAIS elektroninio parašo  viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimą: techninę specifikaciją, kvalifikacinius reikalavimus ir kt.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, sprendžia visus klausimus, susijusius su Skyriaus užduočių vykdymu, kad būtų užtikrinta efektyvi Tarybos materialinės techninės bazės priežiūra.
Analizuoja techninius ir programinius sprendimus, susijusius su IT ir IS funkcionalumu ir saugumo užtikrinimu, teikia motyvuotus siūlymus dėl galimų techninių ir programinių sprendimų diegimo, modernizavimo ir plėtros reikalingumo Taryboje.
Vykdo IT ir IS diegimo, modernizavimo ir plėtros priežiūrą, rezultatų vertinimą, kontroliuoja IS projektų įgyvendinimo terminus ir eigą.
Pagal kompetenciją užtikrina Tarybos informacijos saugos politikos įgyvendinimą, rūpinasi, kad ši sauga atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Tarybos IS saugos dokumentuose nustatytus reikalavimus.
Kartu su Tarybos IS valdomų IS saugos įgaliotiniu rengia Tarybos valdomų informacinių sistemų nuostatų, IS saugos nuostatų, IS saugos politiką įgyvendinančių ir kitų su IS susijusių dokumentų projektus ir jų pakeitimus, bei derina su atsakingomis institucijomis, siekiant užtikrinti tinkamą ir saugų IS funkcionavimą.
Analizuoja Tarybos administracijos padalinių IT ir IS poreikį.
Analizuoja, kaip naudojamas Tarybos patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus šio turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir jo remonto būtinumo ir tikslingumo klausimais.
Sprendžia Tarybos darbuotojų aprūpinimo darbo kabinetais, baldais, transporto ir kitomis materialinėmis techninėmis priemonėmis, skirtomis naudotis organizacijos reikalais, klausimus.
Pagal Skyriaus kompetenciją rengia, Tarybai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų technines specifikacijas, kitus viešųjų pirkimų dokumentus, kontroliuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų sutarčių vykdymą.
Vertina Skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo.
Atlieka mažos vertės pirkimų organizatoriaus funkcijas ir tvarko su tuo susijusią dokumentaciją.
Rengia bei organizuoja teisės aktų, susijusių su informacinėmis technologijomis ir jų plėtra, projektų rengimą.
Rūpinasi materialiniais ištekliais, reikalingais Tarybos veiklai užtikrinti ir atsako už Tarybos turimą inventorių bei materialines vertybes.
Koordinuoja Tarybos kompiuterinės techninės bazės ir programinės įrangos eksploataciją bei administravimą, siekiant efektyvaus ir nenutrūkstamo Tarybos informacinių technologijų funkcionavimo.
Susirašinėja ūkio klausimais, dalyvauja sprendžiant problemas bei rengiant kitus dokumentus ūkio klausimais.
Organizuoja nereikalingo ar netinkamo naudoti Tarybos turto viešuosius aukcionus, sprendžia kitus klausimus dėl Tarybos patalpų ir priemonių reikalingumo bei priežiūros.
Atstovauja Tarybai ar Skyriui Tarybos organizuojamuose pasitarimuose ir posėdžiuose, kituose renginiuose pagal kompetenciją, siekiant tinkamo informacijos pateikimo bei atstovavimo.
Rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, kontroliuoja ir vertina Skyriaus darbuotojams skirtų užduočių atlikimo laiką ir kokybę tam, kad darbas būtų paskirstytas planingai ir skyriaus veikla būtų efektyvi.
Skiria Skyriaus darbuotojams vykdyti kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų užtikrintas tinkamas Tarybos ar Skyriaus funkcijų vykdymas.
Vykdo kitus Tarybos Administracijos direktoriaus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo organizacijos turto valdymo bei priežiūros srityje patirtį.
• Turėti vairuotojo pažymėjimą.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius materialinių vertybių įsigijimo tvarką ir apskaitą bei darbų saugą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.