Įeiti
Publikuoti: 2014-01-30. Atnaujinta: 2021-09-13

Arvydas Gervelė


2021 m. metinės veiklos užduotys: 

1 užduotis: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vaizdo stebėjimo ir vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių atnaujinimas.

2 užduotis: Organizuoti  Alytau ir Panevėžio teritorinius skyrių perkėlimą į naujas patalpas, užtikrinti darbo vietų aprūpinimą būtinomis darbo priemonėmis. Tęsti Tarybos veiklai reikalingų administracinių patalpų poreikio pateikimą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui (VĮ Turto bakas), išanalizuoti/apžiūrėti siūlomus variantus, pateikti siūlymus tarybos vadovybei.

3 užduotis: Tęstinis projektų įgyvendinimas, organizuojant ir užtikrinant 2019 m. gruodžio 5 d. Tarybos pirmininko įsakymu patvirtinto Nr. O1E-213 IT plano vykdymą.

4 užduotis: Organizuoti ir parengti dokumentaciją, nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybės turto pardavimo viešajam prekių aukcionui.

5 užduotis: Užtikrinti informacijos, susijusios su disponuojamu nekilnojamuoju turtu, jo išlaikymu eksploatacija ir sąnaudomis, pateikimą per Valstybės turto paieškos sistemą VTIPS.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – energijos inžinerija.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirties sritis – turto valdymo patirtis.
 • Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai.