Įeiti
Publikuoti: 2023-07-31. Atnaujinta: 2023-07-31

Arvydas Darulis


​Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

11. Koordinuoja ar dalyvauja rengiant struktūrinio padalinio reguliuojamų sektorių teisės aktų projektus.

12. Rengia struktūrinio padalinio metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą ir pateikia Tarybos pirmininkui tvirtinti bei teikia siūlymus Tarybos svarstymui dėl svarbių įstaigos strateginių sprendimų įgyvendinimo.

13. Prireikus rengia viešus pasitarimus su vartotojais ir reguliuojamomis įmonėmis kainodaros klausimais.

14. Koreguoja struktūrinio padalinio nuostatus, rengia struktūrinio padalinio darbuotojų pareigybių aprašymus.

15. Organizuoja informacijos ir dokumentacijos struktūriniame padalinyje tvarkymą.

16. Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius-ūkinius duomenis apie reguliuojamus sektorius, rengia apibendrintas apžvalgas apie sektorių reguliavimo tendencijas, kad būtų perimta ir taikoma geroji užsienio šalių patirtis, sprendžiant reguliuojamų sektorių teisinius bei ekonominius klausimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2. studijų kryptis – verslas (arba);
3. studijų kryptis – vadyba (arba);
4. studijų kryptis – ekonomika;
5. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai.
arba:
6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
7. darbo patirties sritis – ekonomikos srityje;
8. darbo patirtis srityje – 4 metai;
9. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai.
arba:
10. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
11. darbo patirties sritis – strateginio planavimo patirtis;
12. darbo patirtis srityje – 4 metai;
13. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai.
15. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
16. kalba - anglų;
17. kalbos mokėjimo lygis – B2.