Įeiti
Publikuota: 2021.05.14. Atnaujinta: 2021.05.14

Andrius Dubinas


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • Tikrina, ar teikiami svarstyti Tarybos posėdžiuose nutarimų ar kitų sprendimų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisę ir kitus teisės aktus bei teikia išvadas dėl jų, siekiant užtikrinti Tarybos priimamų nutarimų, kitų sprendimų teisėtumą.

 • Rengia atsakymus į asmenų, institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų paklausimus, prašymus ir (ar) skundus, kitokio pobūdžio raštus; teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus skyriaus veiklos klausimais.

 • Atstovauja Tarybai (pagal pavedimą ar įgaliojimą) teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo institucijose; rengia ieškinius, pareiškimus, atsiliepimus į juos, skundus, kitus dokumentus, susijusius su teisminiais procesais, taip pat pagal savo kompetenciją atstovauja Tarybai kitose institucijose ir (ar) įstaigose, siekiant įgyvendinti tinkamą procesinių įstatymų reikalavimų įgyvendinimą ir Tarybos interesų atstovavimą.

 • Teikia teisinio pobūdžio išvadas ir (ar) konsultacijas teismų sprendimų vykdymo, kitais teisės taikymo klausimais Tarybos pirmininkui, Tarybos nariams bei Tarybos darbuotojams.

 • Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja arba dalyvauja su kitais Tarybos struktūriniais padaliniais nagrinėjant ginčus ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių nagrinėjimo tvarka ir teikia juos svarstyti Tarybos posėdžiui, rengia pažymas, Tarybos nutarimų (individualių teisės aktų) projektus Skyriaus kompetencijos klausimais ir teikia juos Tarybos posėdžiui, kad būtų tinkamai įgyvendinamos Tarybos funkcijos, taip pat rengia Tarybos pirmininko įsakymų projektus.

 • Skyriaus vedėjo pavedimu tiria administracinių nusižengimų ir reguliuojamos veiklos pažeidimų bylas bei teikia jas nagrinėti Tarybos pirmininkui.

 • Dalyvauja rengiant teisės aktų, kitų dokumentų projektus, nagrinėja ir teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų, analizuoja kitų skyrių rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, juos vizuoja.

 • Prireikus dalyvauja atliekant rinkų tyrimus pagal Tarybos patvirtintas Rinkų tyrimo taisykles bei Tarybos reguliuojamų įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimus pagal Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų aprašą.

 • Prireikus dalyvauja Tarybos pirmininko įsakymu sudarytų komisijų darbe, kad pagal Skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija teisiniais Tarybos veiklos klausimais.

 • Prireikus formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Tarybos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Taryboje.

 • Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.

 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.

 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).

 • Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Tarybai priskirtų funkcijų vykdymą.

 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.