Įeiti
Publikuoti: 2014-03-07. Atnaujinta: 2022-02-10

Anastasija Skunčikaitė


2022 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti sklandų Elektros skyriaus darbą, paskirstant užduo​tis skyriaus darbuotojams, ir užtikrinti savalaikį skyriaus funkcijų ir uždavinių vykdymą.

2 užduotis: Koordinuoti Elektros skyriaus specialistų darbą atliekant AB „Energijos skirstymo operatorius“ reguliuojamo turto verčių priskyrimo vidutinei ir žemai įtampoms 2016–2018 metais patikrinimą.

3 užduotis: Koordinuoti Elektros skyriaus specialistų darbą nustatant visuomeninės elektros energijos kainos viršutines ribas (įskaitant įsigijimo kainą) 2022 m. II pusmečiui ir tikrinant bei skelbiant visuomenines elektros energijos kainas ir tarifus bei jų taikymo tvarkas 2022 m. II pusmečiui.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas: 

 • ​Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus, tobulinant elektros sektoriaus ekonominį reguliavimą.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant Tarybos teisės aktų projektus elektros energetikos sektoriaus reglamentavimo klausimais, prireikus inicijuoja kitų teisės aktų, pakeitimus, siekiant didinti elektros energetikos sektoriaus efektyvumą.
 • Kontroliuoja metinių elektros rinkos ataskaitų Europos Komisijai projektų rengimą ir derinimą, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą informacijos pateikimą.
 • Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose elektros energetikos reguliavimo klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
 • Dalyvauja Europos energetikos reguliuotojų tarybos darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su ES šalių reguliavimo institucijomis.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • ​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – vadyba (arba);
 • studijų kryptis – verslas (arba);
 • studijų kryptis – finansai (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – ekonominės analizės ir kainų skaičiavimo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B2.