Įeiti
Publikuota: 2018.09.24. Atnaujinta: 2019.02.18

Alina Parnarauskienė


2019 m. einamosios užduotys:

Užtikrinti VKEKK valdomų, tvarkomų ir naudojamų informacinių išteklių, informacinių sistemų ir/ar tinklų (toliau – RIS), juose tvarkomos informacijos saugumą, RIS atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems saugos reikalavimams (toliau -Nustatytiems reikalavimams) ir VKEKK veiklos poreikiams.

Užtikrinti informacijos saugos reikalavimų įgyvendinimą fizinės apsaugos srityje.
Užtikrinti VKEKK RIS kūrimo, plėtros, modernizavimo ir (ar) techninės priežiūros įsigyjamų paslaugų atitiktį Nustatytiems reikalavimams.
Didinti VKEKK darbuotojų sąmoningumo lygį siekiant užtikrinti saugų VKEKK informacijos / duomenų tvarkymą.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina ir įgyvendina informacijos saugos ir kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimą Komisijoje.
• Teikia siūlymus dėl informacinių sistemų įgyvendinimo reikalingumo Komisijoje, rengia Komisijos investicijų projektus, susijusius su informacinėmis sistemomis.
• Analizuoja Komisijos administracijos padalinių informacinių technologijų poreikį, teikia siūlymus dėl Komisijos informacinių technologijų modernizavimo ir plėtros.
• Kartu su Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriumi rengia informacinių sistemų projektų vykdymo bei įdiegimo technines sąlygas, projektų techninių pasiūlymų vertinimus, siekiant tinkamo ir laiku atliekamo informacinių sistemų projektų įgyvendinimo.
• Kartu su Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriumi vertina tarpinius ir galutinius informacinių sistemų projektų įgyvendinimo rezultatus, kontroliuoja / stebi informacinių sistemų projektų įgyvendinimo terminus ir eigą.
• Teikia siūlymus sprendžiant informacinių sistemų projektų įgyvendinimo probleminius klausimus.
• Teikia metodinę pagalbą informacinių sistemų naudojimo klausimais.
• Vykdo Komisijos informacijos saugos įgaliotinio funkcijas.
• Komisijos taisyklių nustatyta tvarka atlieka Komisijos informacinių sistemų rizikos vertinimą.
• Kartu su Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriumi rengia Komisijos informacinių sistemų nuostatus, informacinių sistemų duomenų saugos nuostatus ir kitus informacinės saugos teisės aktus, pagal teisės aktų reikalavimus derina su atsakingomis institucijomis, siekiant užtikrinti tinkamą ir saugų informacinių sistemų funkcionavimą.
• Rengia Komisijos saugos dokumentus, sistemų naudojimo tvarkos aprašus ir atlieka jų laikymosi priežiūrą, siekiant saugaus ir kokybiško jų naudojimo.
• Rengia reikalingas tvarkas, metodikas ir kitus su informacinių sistemų projektų valdymu susijusius dokumentus.
• Atlieka pareigybės kompetencijai priklausančių sutarčių priežiūrą.
• Dalyvauja pasitarimuose ir posėdžiuose, susijusiuose su informacinių sistemų projektų valdymu Komisijoje.
• Pagal kompetenciją dalyvauja Komisijos įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe.
• Atlieka patikrinimus dėl informacijos saugumo reikalavimų, įskaitant informacinių sistemų, fizinės saugos, teisėtos informacijos tvarkymo įgyvendinimą.
• Vykdo kitas Komisijos pirmininko su Komisijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį informacijos ir informacinių sistemų saugos srityje.
• Turėti patirties projektų valdyme.
• Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą.
• Žinoti informacinių sistemų kūrimo, palaikymo ir plėtojimo metodiką, vietinių kompiuterinių tinklų funkcionavimo principus, technologijas.
• Turėti žinių informacijos ir duomenų apdorojimo procesų automatizavimo, duomenų bazių sudarymo, valdymo srityje.
• Būti susipažinusiam su LST ISO/IEC 27001:2013 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos; LST ISO/IEC 27002:2014 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo priemonių praktikos nuostatai; LST ISO/IEC 27005:2011 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo rizikos valdymas. standartais.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, norminių teisės aktų rengimo taisykles.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.