Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2019.02.05

Aleksandra Prokopjeva


2019 m. einamosios užduotys:

• Užtikrinti Vartotojų skundų nagrinėjimo taisyklių pakeitimo projektą.
• Užtikrinti Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimą, išdėstant taisykles nauja redakcija.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:


• Organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, sprendžia visus klausimus, susijusius su Skyriaus užduočių vykdymu, kad būtų užtikrintas Komisijos veiklos energetikos sektoriuje reguliavimo teisinis pagrįstumas teisėkūros srityje, teikiama metodinė ir praktinė pagalbą teisė aktų rengimo ir juridinės technikos klausimais, taip pat teisinės konsultacijos, pasiūlymai ir išvados Komisijai, atstovaujama teismuose bei kitose institucijose ir (ar) įstaigose.
• Tikrina, ar teikiami svarstyti Komisijos posėdžiuose nutarimų (norminių teisės aktų) projektai, taip pat Komisijos pirmininko įsakymų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų.
• Pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymų į asmenų, institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų paklausimus, prašymus ir (ar) skundus projektus, rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus; nagrinėja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų; analizuoja ir vertina kitų Komisijos struktūrinių padalinių rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams bei teikia išvadas dėl jų.
• Dalyvauja Komisijos posėdžiuose, pasitarimuose, taip pat skyrių kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti vykstančiuose interesantų priėmimuose, kad prireikus būtų teikiamos teisinės konsultacijos.
• Atstovauja Komisijai (pagal pavedimą ar įgaliojimą) teismuose, nagrinėjant pareiškėjų skundus dėl norminių teisės aktų atitikties aukštesnės teisinės galios teisės aktams ir bylose, kuriose Komisija teikia išvadas, rengia su tuo susijusius procesinius dokumentus, taip pat pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Komisijai valstybės, savivaldybių institucijose ir kitose įstaigose, institucijose ir (ar) organizacijose.
• Analizuoja, prireikus rengia sutarčių, susijusių su Komisijos veikla, projektus, siekiant užtikrinti tinkamą Komisijos interesų atstovavimą sutartiniuose santykiuose.
• Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su Komisijai spręsti priskirtais klausimais, vykdymą, pavedimų, paklausimų nagrinėjimą ir juose iškeltų problemų sprendimą, atsakymų rengimą.
• Teikia metodinę ir praktinę pagalbą teisės aktų rengimo ir juridinės technikos klausimais, teisinio pobūdžio išvadas ir konsultacijas Komisijos veiklos klausimais Komisijos pirmininkui, Komisijos nariams bei Komisijos darbuotojams.
• Rengia pažymas, Komisijos nutarimų (norminių teisės aktų) projektus Skyriaus kompetencijos klausimais ir teikia juos Komisijos posėdžiui, kad būtų tinkamai įgyvendinamos Komisijos funkcijos.
• Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą ir pateikia Komisijos pirmininkui tvirtinti, siekiant užtikrinti Komisijai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus; teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais; prireikus teikia ir (ar) keičiasi reikalinga informacija su Europos Sąjungos institucijomis, kitų valstybių institucijomis ir (ar) kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kad pagal Skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija Komisijos teisinės veiklos klausimais.
• Prireikus dalyvauja Komisijos pirmininko įsakymu sudarytų komisijų darbe, kad pagal Skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija teisiniais Komisijos veiklos klausimais.
• Prireikus organizuoja ir kontroliuoja, dokumentų pirkimams, atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas, rengimą.
• Organizuoja ir kontroliuoja, jog būtų atlikta Komisijos kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsena ir vertinimas, kasmet rengiami ir teikiami šios programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo rezultatai.
• Organizuoja ir kontroliuoja, jog būtų atliekama nuolatinė Teisės aktų registre skelbiamų teisės aktų stebėsena bei Komisijos darbuotojai informuojami apie Komisijos veiklai aktualių teisės aktų pasikeitimus, administruojama Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinė sistema LINESIS, teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami teisės aktų projektai Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje bei jog Komisijos interneto svetainėje būtų skelbiamos aktualios teisės aktų redakcijos.
• Organizuoja ir kontroliuoja, jog būtų atliekama nuolatinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimų ir posėdžių, Lietuvos Respublikos Seimo plenarinių posėdžių, komitetų bei komisijų posėdžių darbotvarkių ir juose svarstomų klausimų stebėsena bei analizė, informuoja Departamento direktorių dėl Skyriaus darbuotojų dalyvavimo svarstomų klausimų nagrinėjime tikslingumo bei, esant poreikiui, užtikrina Skyrius darbuotojų dalyvavimą klausimų svarstyme.
• Skiria Skyriaus darbuotojams vykdyti kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų užtikrintas tinkamas Komisijos ar Skyriaus funkcijų vykdymas.
• Rengia ir teikia Valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo ir valstybės tarnautojų vertinimo komisijai Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, kad būtų tinkamai apibrėžiamos Skyriaus darbuotojų funkcijos.
• Vykdo kitus Komisijos pirmininko ir (ar) kuruojančio Komisijos nario su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.


Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį.
• Turėti teisinio darbo patirties energetikos srityje.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
• Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius teisės aktų projektų vertinimo atlikimą ir teisinių išvadų teikimą, teisės aktų rengimą, turėti patirties atliekant teisės aktų projektų analizę.
• Mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, darbo, procesinių ir kitų teisės šakų normas.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.