Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2020.09.11

Aleksandra Prokopjeva


2020 m. einamosios užduotys:

1. Parengti posėdžiui Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos, patvirtintos Komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-230, pakeitimus, numatant nurodymų pratęsimo terminų pagrindus ir tvarką.

2. Užtikrinti Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių pakeitimų parengimą.

3. Užtikrinti Tarybos skyriams skirtų Teisės aktų rengimo rekomendacijų parengimą. 

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 •  Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.

 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Atstovauja įstaigai teismuose, nagrinėjant pareiškėjų skundus dėl norminių teisės aktų atitikties aukštesnės teisinės galios teisės aktams ir bylose, kuriose Taryba teikia išvadas, rengia su tuo susijusius procesinius dokumentus.

 • Teikia metodinę ir praktinę pagalbą teisės aktų rengimo ir juridinės technikos klausimais, teisinio pobūdžio išvadas ir konsultacijas įstaigos veiklos klausimais.

 • Organizuoja ir kontroliuoja, jog būtų atlikta įstaigos kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsena ir vertinimas, kasmet rengiami ir teikiami šios programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo rezultatai.

 • Organizuoja ir kontroliuoja, jog būtų atliekama nuolatinė Teisės aktų registre skelbiamų teisės aktų stebėsena bei įstaigos darbuotojai informuojami apie įstaigos veiklai aktualių teisės aktų pasikeitimus.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 • Studijų kryptis – teisė.

 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 

 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

 • Darbo patirtis – teisinio darbo patirtis.

 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. 

 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.

 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.