Įeiti
Publikuota: 2019.07.11. Atnaujinta: 2020.09.15

Aleksandr Nasyr


2019 m. einamosios užduotys:

Per teisės aktuose numatytus terminus parengti kokybiškus atsakymus į vartotojų bei ūkio subjektų teikiamus klausimus, susijusius su šilumos paskirstymo metodų taikymu, šilumos supirkimu iš nepriklausomų šilumos gamintojų bei Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado taikymu.
• Laiku, kokybiškai parengti ir Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei Tarybos posėdžiui pateikti 2 pažymas ir nutarimų projektus dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo.
• Parengti ir viešajai konsultacijai paskelbti Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašo pakeitimo projektą.
• Laiku, kokybiškai parengti ir Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei Tarybos posėdžiui pateikti pažymas ir nutarimų projektus dėl reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų investicijų derinimo.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 • Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 • Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

 • Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

 • Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

 • Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 • Studijų kryptis – energijos inžinerija.

 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 

 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

 • Darbo patirtis – šilumos energetikos srities patirtis.

 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.