Įeiti
Publikuota: 2019.07.11. Atnaujinta: 2019.07.11

Aleksandr Nasyr


2019 m. einamosios užduotys:

Per teisės aktuose numatytus terminus parengti kokybiškus atsakymus į vartotojų bei ūkio subjektų teikiamus klausimus, susijusius su šilumos paskirstymo metodų taikymu, šilumos supirkimu iš nepriklausomų šilumos gamintojų bei Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado taikymu.
• Laiku, kokybiškai parengti ir Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei Tarybos posėdžiui pateikti 2 pažymas ir nutarimų projektus dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo.
• Parengti ir viešajai konsultacijai paskelbti Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašo pakeitimo projektą.
• Laiku, kokybiškai parengti ir Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei Tarybos posėdžiui pateikti pažymas ir nutarimų projektus dėl reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų investicijų derinimo.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Rengia karštą vandenį ir (ar) centralizuotai šilumos energiją gaminančioms ir (ar) tiekiančioms įmonėms ir vartotojams šilumos, karšto vandens ir kuro suvartojimo normų, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikas, apskaitos ir vartojimo veiklą reglamentuojančių normatyvinių dokumentų projektus ir kitus su šiais klausimais susijusius dokumentus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
• Rengia šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių projektus, rengia Tarybos rekomenduojamus bei derina vartotojų siūlomus šilumos paskirstymo metodų projektus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
• Rengia šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašą ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus.
• Rengia naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, prižiūri jų įgyvendinimą.
• Rengia nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašą ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus.
• ​Rengia šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašą ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus.
• Sistemina pastabas ir teikia pasiūlymus, gautus iš nepriklausomų šilumos gamintojų, dėl šilumos tiekėjų bei vartotojų reguliuojamų sektorių kainų skaičiavimo metodikos, šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų prisijungimo ir naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų, šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais, šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkų tobulinimo klausimais, siekiant tobulinti Tarybos priimamus teisės aktus.
• Pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą ir suteikti informaciją pagal Skyriaus kompetenciją.
• Pagal kompetenciją dalyvauja Skyriaus ginčų tarp energetikos įmonių dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, šilumos supirkimo, kainų ir tarifų taikymo, nagrinėjime išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą ir suteikti informaciją pagal Skyriaus kompetenciją.
• Esant poreikiui pagal kompetenciją teikia konsultacijas Skyriaus ir kitų Tarybos skyrių darbuotojams.
• Pagal kompetenciją rengia Tarybos interneto portalui skirtą informaciją.
• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities energetikos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti darbo patirties centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus srityje.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybai nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą. Išmanyti Tarybos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.