Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2019.02.05

Aistė Griškonytė


2019 m. einamosios užduotys:

• Užtikrinti Komisijos priimamų sprendimų viešinimą aktualiais visuomenei klausimais.
• Pateikti siūlymus dėl Komisijos metinės veiklos ataskaitos struktūros.
Parengti ir pateikti Skyriaus vedėjui Komisijos metinės veiklos ataskaitos projektą.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

Informuoja Komisijos narius ir skyrių darbuotojus apie spaudoje pasirodžiusias Komisijai aktualias publikacijas, siekiant laiku atkreipti dėmesį į skelbiamas žinias; prireikus parengia Komisijos oficialiąją nuomonę.
Rengia žiniasklaidai oficialius pranešimus apie Komisijos veiklą, kad tinkamai ir laiku visuomenė būtų informuota apie Komisijos priimtus sprendimus.
Kartu su kitų skyrių darbuotojais rengia pranešimus, atsakymus į žiniasklaidos atstovų paklausimus, kad būtų tinkamai atspindėti Komisijos priimami sprendimai.
Formuoja Komisijos interneto svetainės strategiją, teikia siūlymus dėl svetainės turinio bei informacijos atvaizdavimo formos, siekiant užtikrintą priimtiną vartotojams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms informacijos pateikimą.
Teikia siūlymus, kaip gerinti Komisijos išorinę ir vidinę komunikaciją.
Organizuoja mokymus žiniasklaidai aktualiais pagal Komisijos kompetenciją klausimais.
Dalyvauja organizuojant visuomenei skirtus viešuosius renginius, institucijos pristatymus.
Administruoja Komisijos interneto svetainę, užtikrinant sklandų jos funkcionavimą.
Rengia Komisijos metinę ataskaitą ir ją išleidžia, siekiant valstybės institucijoms, reguliuojamos įmonėms ir visuomenei pristatyti Komisijos metų veiklos rezultatus.
Rengia vidaus administravimo teisės aktus, siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų Komisijos darbą.
Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų įgyvendinimas.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį rengiant straipsnius ir pranešimus žiniasklaidai bei praktinio darbo patirties rengiant pranešimus energetikos temomis.
Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, labai gerai išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.