Įeiti
Publikuota: 2018.10.15. Atnaujinta: 2020.09.11

Airidas Daukšas


2020 m. einamosios užduotys:

1. Atlikti Tarybos teisės aktų, susijusių su skundų nagrinėjimu, įrenginių patikrinimo tvarka, administracinių nusižengimų tyrimu analizę dėl Tarybos specialistų teikiamų nurodymų  ir pateikti siūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo.
 

2. Aprašyti Taryboje nagrinėjamų skundų procesą ir su aprašymu supažindinti Tarybos darbuotojus.

3. Su kitais atsakingais Tarybos specialistais rengti Pasirengimo verstis prekyba naftos produktais vertinimo taisykles.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
 • Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
 • Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
 • Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
 • Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.
 • Atstovauja įstaigos interesams teismuose nagrinėjant skundus dėl norminių teisės aktų atitikties aukštesnės teisinės galios teisės aktams bei bylose, kuriose įstaiga teikia išvadas arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
 • Dalyvauja rengiant skyriaus metinį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą, kad būtų įvertintas skyriaus veiklos efektyvumas.
 • Atstovauja įstaigos interesams institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams  institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
 • Prireikus formuoja skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda įstaigos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.
 • Prireikus skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, kad ši informacija būtų tinkamai paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Seka teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos veiklą, pasikeitimus ir informuoja apie juos skyriaus vedėją, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi bei pažeidimų prevenciją.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Studijų kryptis – teisė.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Darbo patirtis – teisės srityje.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B1.