Įeiti
Publikuoti: 2018-10-15. Atnaujinta: 2023-03-03

Airidas Daukšas


2023 m. metinės veiklos užduotys: 

1 užduotis: Su Tarybos darbuotojais parengti keistinų teisės aktų sąrašą, kuriuos pakeitus būtų sumažinama ūkio subjektams tenkanti prisitaikymo prie reguliavimo našta

Vertinimo rodiklis: Kartu su Tarybos darbuotojais parengtas keistinų teisės aktų sąrašas, kuriuos pakeitus būtų sumažinama ūkio subjektams tenkanti prisitaikymo prie reguliavimo našta

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-06-30

2 užduotis: Parengti kokybės vadybos sistemos Norminių dokumentų rengimo proceso aprašo pakeitimo projektą

Vertinimo rodiklis: Parengtas kokybės vadybos sistemos Norminių dokumentų rengimo proceso aprašo pakeitimo projektas

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-04-30​

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 • Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 • Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

 • Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

 • Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

 • Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

 • Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

 • Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 • Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

 • Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

 • Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

 • Atstovauja įstaigos interesams teismuose nagrinėjant skundus dėl norminių teisės aktų atitikties aukštesnės teisinės galios teisės aktams bei bylose, kuriose įstaiga teikia išvadas arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

 • Dalyvauja rengiant skyriaus metinį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą.

 • Atstovauja įstaigos interesams institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

 • Prireikus formuoja skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda įstaigos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

 • Prireikus skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, kad ši informacija būtų tinkamai paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Seka teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos veiklą, pasikeitimus ir informuoja apie juos skyriaus vedėją, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi bei pažeidimų prevenciją.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 • studijų kryptis – teisė.

 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 •  darbo patirtis – turėti teisinio darbo stažą;

 • darbo patirties trukmė – 2 metai.

 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 •  kalba – anglų;

 •  kalbos mokėjimo lygis – B1.