Įeiti
Publikuota: 2018.10.15. Atnaujinta: 2020.04.23

Airidas Daukšas


2020 m. einamosios užduotys:

1. Atlikti Tarybos teisės aktų, susijusių su skundų nagrinėjimu, įrenginių patikrinimo tvarka, administracinių nusižengimų tyrimu analizę dėl Tarybos specialistų teikiamų nurodymų  ir pateikti siūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo.
 
2. Aprašyti Taryboje nagrinėjamų skundų procesą ir su aprašymu supažindinti Tarybos darbuotojus.
 

3. Su kitais atsakingais Tarybos specialistais rengti Pasirengimo verstis prekyba naftos produktais vertinimo taisykles.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Tikrina, ar teikiami svarstyti Tarybos posėdžiuose nutarimų ar kitų sprendimų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisę ir kitus teisės aktus bei teikia išvadas dėl jų, siekiant užtikrinti Tarybos priimamų nutarimų, kitų sprendimų teisėtumą.
• Dalyvauja rengiant teisės aktų, kitų dokumentų projektus, nagrinėja ir teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų, analizuoja kitų skyrių rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, juos vizuoja, siekiant užtikrinti Tarybos ir kitų institucijų rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų atitikimą teisės aktų reikalavimams.
• Atstovauja Tarybai (pagal pavedimą ar įgaliojimą) teismuose, neteisminio nagrinėjimo institucijose; rengia ieškininius pareiškimus, atsiliepimus į juos, skundus, kitus dokumentus, susijusius su teisminiais procesais, taip pat pagal savo kompetenciją atstovauja Tarybai kitose institucijose bei įstaigose, siekiant įgyvendinti tinkamą procesinių įstatymų reikalavimų įgyvendinimą ir Tarybos interesų atstovavimą.
• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus; teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais.
• Seka teisės aktų, reglamentuojančių Tarybos veiklą, pasikeitimus ir informuoja apie juos Skyriaus vedėją, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi bei pažeidimų prevenciją.
• Teikia pasiūlymus dėl Tarybos tinklalapyje skelbiamų teisės aktų redakcijų atnaujinimo.
• Prireikus formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.
• Prireikus skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, kad ši informacija būtų tinkamai paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.
• Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Tarybos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Taryboje.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Tarybai priskirtų funkcijų vykdymą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.