Įeiti
Publikuoti: 2021-08-25. Atnaujinta: 2021-08-25

Aira Pikčiūnienė


Darbuotoja vykdo šias funkcijas:

 • Rengia žiniasklaidai oficialius pranešimus apie Tarybos veiklą, kad tinkamai ir laiku visuomenė būtų informuota apie Tarybos priimtus sprendimus ir oficialiąją nuomonę;
 • kartu su kitų struktūrinių padalinių darbuotojais rengia atsakymus į žiniasklaidos atstovų paklausimus;
 • formuoja Tarybos interneto svetainės strategiją, teikia siūlymus dėl  svetainės turinio bei informacijos atvaizdavimo formos, siekiant užtikrintą priimtiną vartotojams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms informacijos pateikimą;
 • administruoja Tarybos interneto ir intraneto svetaines, užtikrinant sklandų jų funkcionavimą;
 • teikia siūlymus, kaip gerinti Tarybos išorinę ir vidinę komunikaciją;
 • organizuoja mokymus žiniasklaidai aktualiais pagal Tarybos kompetenciją klausimais;
 • dalyvauja organizuojant visuomenei skirtus viešuosius renginius, institucijos pristatymus;
 • atlieka Tarybos socialinių tinklų informacijos pildymo ir atnaujinimo funkcijas, teikia siūlymus sistemos tobulinimui;
 • rengia Tarybos metinę veiklos ataskaitą ir ją išleidžia, siekiant valstybės institucijoms, reguliuojamos įmonėms ir visuomenei pristatyti Tarybos metų veiklos rezultatus;
 • rengia vidaus administravimo teisės aktus, siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų Tarybos darbą;
 • rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų įgyvendinimas;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Darbuotoja, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį socialinių ar humanitarinių mokslų krypčių grupių išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti praktinės patirties rengiant straipsnius, pranešimus žiniasklaidai ir kitą viešąją informaciją;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų rengimo taisykles.