Įeiti
Publikuoti: 2019-07-05. Atnaujinta: 2019-07-05

Adelė Majauskienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.
Pagal kompetenciją nagrinėja skundus tarp klausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties paklausimui.
Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą.
Įveda reikiamus duomenis apie Tarybos surašytus nurodymus į Tarybos informacinę sistemą, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną, analizuoja duomenis, rengia ir teikia ataskaitas, susijusias su šiais duomenimis.
Teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus pažeidimų prevencijos klausimais.
Dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su valstybine energetikos kontrole.
Atlieka norminiuose teisės aktuose nustatytų energijos kokybės reikalavimų kontrolę.
Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja raštus ir rengia į juos atsakymus.
Rengia Skyriaus vykdytų patikrinimų, nurodymų įvykdymo, administracinių nusižengimų protokolų nutarimų suvestinę, skundų ir prašymų nagrinėjimo ir kitas ataskaitas.
Teikia suvestinius duomenis apie Skyriaus ir Tarybos veiklą Finansų skyriui.
Pagal kompetenciją teikia pastabas teisės aktų projektams.
Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims.
Kaupia, sistemina ir įvertina informaciją apie šildymo ir oro kondicionavimo sistemų, energinio efektyvumo tikrinimą bei alternatyvių priemonių taikymą.
Rengia Skyriaus energetikos objektų ir įrenginių patikrinimo plano projektą ir teikia jį derinti skyriaus vedėjui.
Kontroliuoja pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais ir (ar) pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW energinio efektyvumo tikrinimo procesą bei tvarko su šios funkcijos vykdymu susijusią duomenų bazę.
Kaupia, sistemina ir įvertina informaciją ūkio subjektų, kurių priežiūrai taikomos atitikties deklaracijos.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.
Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Tarybos priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos veiklą, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai.
Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.