Įeiti
Publikuoti: 2019-07-02. Atnaujinta: 2021-09-13

Jurga Grudzinskaitė-Gainovskė


2021 m. metinės veiklos užduotys: 

1 užduotis: Užtikrinti savalaikį Tarybos 2021 m. veiklos plane Dujų ir elektros departamentui nustatytų uždavinių vykdymą.

2 užduotis: Užtikrinti ir koordinuoti LRAIC (Long-Run Average Incremental Cost) apskaitos modelio tobulinimą/vystymą, kurio pagrindu būtų nustatomos elektros perdavimo ir skirstymo kainos naujam reguliavimo periodui.

3 užduotis: Užtikrinti ir koordinuoti savalaikį Dujų ir elektros departamento planinių patikrinimų atlikimą.

4 užduotis: Užtikrinti ir koordinuoti Dujų ir elektros departamento užduočių, susijusių su "Švarios energetikos paketo" perkėlimo į nacionalinę teisę, vykdymą.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, siekiant užtikrinti teisės aktų projektų kokybę.

 • Dalyvauja rengiant elektros, dujų ir atsinaujinančių energijos išteklių sektoriuje teisės aktus, siekiant įgyvendinti pagal Tarybos kompetenciją Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus.

 • Derina Departamento struktūrinių padalinių parengtą medžiagą Tarybos posėdžiams, esant poreikiui pristato Departamento struktūrinių padalinių išvadas bei nutarimų projektus, užtikrinant tinkamą Departamento funkcijų vykdymą.

 • Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose elektros, gamtinių dujų, atsinaujinančių sektorių reguliavimo ir priežiūros klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

 • Dalyvauja Europos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (angl. – ACER) ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su ES šalių reguliavimo institucijomis.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Studijų kryptis – ekonomika (arba) verslas (arba) vadyba.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Darbo patirtis – ekonominės analizės ir kainų skaičiavimo patirtis.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams: gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.