Įeiti
Publikuoti: 2020-02-13. Atnaujinta: 2020-02-13

Juozas Krasauskas


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį energetikos krypties išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį šilumos energetikos sektoriuje.
 • Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šilumos energetikos sektorių bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Žinoti efektyvius šilumos energijos gamybos ir vartojimo būdus ir technologijas.
 • Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 • Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word", „MS Outlook", „Internet Explorer".
 • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Kontroliuoja energetikos objektų, energetikos (šilumos) įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo ir vartojimo efektyvumą bei duoda nurodymus pašalinti pastebėtus pažeidimus.
 • Atlieka teisės aktuose nustatytų šilumos energijos kokybės reikalavimų kontrolę.
 • Atlieka energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo kontrolę, taip pat norminiuose teisės aktuose nustatytų energijos ir energijos išteklių kokybės reikalavimų laikymosi kontrolę.
 • Dalyvauja rengiant pastabas teisės aktų projektams, susijusiems su šilumos įrenginių projektavimu, įrengimu, gamyba, eksploatavimu, šilumos energijos gamyba, tiekimu ir vartojimu.
 • Dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus.
 • Pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio šilumos įrenginių tinkamumą naudoti.
 • Dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe.
 • Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims šilumos sektoriaus klausimais. Sprendžia ginčus tarp klausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties paklausimui.
 • Tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms ir (ar) vartotojams teikiamą informaciją, vertina jos patikimumą, nepažeisdamas komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi laikomos informacijos apsaugos reikalavimų.
 • Tiria energetikos objektų, šilumos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus.
 • Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su šilumos energijos vartojimu.
 • Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo. taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.
 • Tikrina ūkio subjektų, pateikusių prašymus gauti energetikos (šilumos) įrenginių eksploatavimo veiklai atestatą, pasiruošimą atlikti šių įrenginių eksploatavimo darbus, rengia nustatytos formos išvadas.
 • Kontroliuoja, kaip laikomasi energetikos (šilumos) įrenginių eksploatavimo veiklai atestatuose nustatytos veiklos sąlygų. esant teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus dėl energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai atestatų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.
 • Kontroliuoja elektrinių, elektros energijos gamybai naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, kuro balansą, tikrina gamintojų teikiamos informacijos apie elektros energijos gamybą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, pagrįstumą.
 • Pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi įrengiant (statant) ir rekonstruojant šilumos energetikos objektus ir įrenginius bei įvertina jų atitiktį projektui.
 • Kontroliuoja, kaip tikrinamas šilumos generatorių efektyvumas, tikrina šilumos bei karšto vandens tiekimo sistemų izoliacijos būklę nepramoninės paskirties pastatuose.
 • Kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis.
 • Periodiškai tikrina, ar daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitinka privalomuosius reikalavimus.
 • Kontroliuoja pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės  atiduodamosios galios šildymo katilais ir (ar) pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji gali didesnė kaip 12 kW, tikrinimo procesą.
 • Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą.
 • Padeda Skyriaus vedėjui rengti šilumos sektoriaus ataskaitas ir Skyriaus ataskaitas.
 • Planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį Tarybai nustatyta tvarka.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.​