Įeiti
Publikuoti: 2021-05-19. Atnaujinta: 2021-05-19

Julija Guntulienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas ataskaitas;
 • nagrinėja įmonių pateiktus investicijų planus, rengia medžiagą įmonių investicijoms derinti, atlieka nuolatinę investicijų vykdymo priežiūrą, siekiant įgyvendinti elektros energetikos įmonių kontrolę;
 • dalyvauja rengiant investicijų derinimo tvarkos aprašus bei kitus teisės aktus, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;
 • rengia ir teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl Valstybės reguliuojamų elektros energetikos paslaugų kainų nustatymo;
 • rengia ir teikia teisės aktų projektus, pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijoms taikomo kainų priedo, atskaitinės kainos ar pasinaudojimo elektros tinklais įkainių;
 • vertina ir analizuoja elektros energetikos įmonių elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklius, nustato reikalavimus rodikliams;
 • pagal poreikį rengia Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką, nagrinėja prijungimų prie elektros tinklų kainodaros klausimus, siekiant užtikrinti teisingą ir pagrįstą prijungimo sąnaudų paskirstymą tarp operatorių, vartotojų ir gamintojų;
 • rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją;
 • pagal poreikį dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams;
 • dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai;
 • dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla;
 • bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros energetikos įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį matematikos, ar inžinerijos, ar fizinių mokslų studijų krypčių grupių, ar socialinių mokslų studijų krypčių grupės ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;
 • išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).