Įeiti
Publikuota: 2019.07.03. Atnaujinta: 2020.09.11

Irena Zaliauskienė


2020 m. einamosios užduotys:

1. Teikti pasiūlymus Energetikos ministerijai dėl Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų, patvirtintų Energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80, tobulinimo, įvertinant po 2019 m. liepos 2 d. reorganizacijos įvykusius pokyčius, susijusius su Tarybos veiklos vykdymo nepriklausomumo principais, sprendimų priėmimu, kt. Tarybos veiklos aspektais.

2. Parengti Tarybos skyriams skirtas Teisės aktų rengimo rekomendacijas.

3. Užtikrinti nuolatinę teisėkūros naujienų stebėseną.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
 • Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
 • Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
 • Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
 • Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.
 • Atstovauja įstaigos interesams teismuose nagrinėjant skundus dėl norminių teisės aktų atitikties aukštesnės teisinės galios teisės aktams bei bylose, kuriose įstaiga teikia išvadas arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
 • Dalyvauja rengiant skyriaus metinį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą, kad būtų įvertintas skyriaus veiklos efektyvumas.
 • Atstovauja įstaigos interesams institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams  institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
 • Prireikus formuoja skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda įstaigos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.
 • Prireikus skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, kad ši informacija būtų tinkamai paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Seka teisės aktų, reglamentuojančių institucijos veiklą, pasikeitimus ir informuoja apie juos skyriaus vedėją, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi bei pažeidimų prevenciją.
 • Teikia pasiūlymus dėl įstaigos tinklalapyje skelbiamų teisės aktų redakcijų atnaujinimo.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – teisė.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Darbo patirtis – teisės srityje.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.