Įeiti
Publikuota: 2019.07.02. Atnaujinta: 2019.07.03

Inga Žulytė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

• Nagrinėja įmonių pateiktus investicijų planus, rengia medžiagą įmonių investicijoms derinti, atlieka nuolatinę investicijų vykdymo priežiūrą, siekiant įgyvendinti elektros energetikos įmonių kontrolę.
• Rengia elektros energetikos sektoriuje reguliuojamų viršutinių kainų ribų ir reguliuojamų kainų nustatymo metodikų projektus ir teikia Tarybai juos tvirtinti.
• Teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl reguliuojamų paslaugų kainų nustatymo.
• Rengia ir teikia Tarybos posėdžiams elektros energijos gaminančių vartotojų pasinaudojimo elektros tinklais paslaugų kainos nustatymo projektus.
• Rengia viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainų nustatymo metodiką, nagrinėja kainodaros klausimus bei teikia pasiūlymus dėl šių paslaugų teikimo ir administravimo mechanizmų tobulinimo siekiant užtikrinti vartotojams ir gamintojams įstatymų garantuotas teises.
• Teikia informaciją, išvadas bei pasiūlymus dėl atsinaujinančių išteklių energetikos įmonių kainodaros, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei vartotojų apsaugą.
• Dalyvauja skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų organizacinėje veikloje.
• Renka duomenis apie elektros energijos pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, įrenginių prijungimo prie tinklų įkainių taikymą, juos analizuoja, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
• Nagrinėja, kaip elektros energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, suteikiama teisė prijungti įrenginius prie operatorių valdomų elektros tinklų.
• Nagrinėja siūlymus atsinaujinančių išteklių energetikos kainodaros ir skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų organizavimo klausimais, pagal kompetenciją teikia informaciją.
• Kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas reguliuojamos veiklos ataskaitas.
• Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Dalyvauja rengiant teisės aktus, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, teikia pastabas parengtiems teisės aktų projektams.
• Prireikus dalyvauja patikrinimuose, teikia išvadas Skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
• Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
• Pagal poreikį dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
• Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,  Tarybos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).