Įeiti

Dmitrij Krivochiža


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti inžinerijos mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 • būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šilumos sektorių, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
 • mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterinėmis programomis:;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • kontroliuoja energetikos objektų, šilumos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos gamybos, skirstymo, tiekimo bei vartojimo efektyvumą, analizuoja energetikos įmonių veiklą dėl energijos nuostolių mažinimo tinkluose, duoda nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus;
 • atlieka teisės aktuose nustatytų šilumos energijos kokybės reikalavimų kontrolę;
 • dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus;
 • pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio šilumos įrenginių tinkamumą naudoti; dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe;
 • teikia išvadas dėl energetikos įrenginių (šilumos) eksploatavimo veiklai atestatų išdavimo, kontroliuoja, ar laikomais atestatuose nustatytos veiklos vykdymo sąlygų bei teisės aktų reikalavimų;
 • pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims šilumos sektoriaus klausimais; sprendžia ginčus tarp paklausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties paklausimui;
 • tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms ir (ar) vartotojams teikiamą informaciją, vertina jos patikimumą, nepažeisdamas komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi laikomos informacijos apsaugos reikalavimų;
 • tiria energetikos objektų, šilumos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus;
 • dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su šilumos energijos vartojimu;
 • ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi;
 • vertina ir rengia išvadas dėl galimai perteklinių techninių sąlygų panaikinimo, kai nepriklausomas šilumos gamintojas nesutinka su prijungimo sąlygomis;