Įeiti

Dalius Krinickas


2020 m. einamosios užduotys:

1. Užtikrinti Šilumos kainų nustatymo metodikos projekto, kuriame būtų atsisakoma perteklinių ir besikartojančių nuostatų, numatomas skatinamasis kainodaros mechanizmas, papildomų pajamų, gautų nepagrįstai, grąžinimo apmokestinimas palūkanų norma ir kt., rengimą, derinimą su suinteresuotomis institucijomis ir patvirtinimą.

2. Užtikrinti Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo projekto rengimą, derinimą su suinteresuotomis institucijomis ir patvirtinimą.

3. Organizuoti ir koordinuoti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1210 bei Lietuvos Respublikos Nacionalinio energetikos ir klimato kaitos veiksmų plano 2021–2030 m. priemonių įgyvendinimą Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kompetencijos srityje.

4. Koordinuoti Reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninės užduoties parengimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties įgyvendinimą.

5. Dalyvauti, teikti pasiūlymus rengiant Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo projektą.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • pataria energetikos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių licencijuojamos veiklos licencijavimo, sąnaudų atskyrimo ir audito atlikimo klausimais.
 • remiantis audito išvadomis teikia pasiūlymus dėl audituotų įmonių veiklos.
 • dalyvauja ir teikia siūlymus dėl energetikos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus reguliavimo tobulinimo, teikia pasiūlymus dėl šių rinkų reguliavimo ir rinkų struktūros ekonominio tobulinimo.
 • dalyvauja rengiant metinę energetikos sektoriaus plėtros ataskaitą.
 • pataria vertinant investicijas ir jų atsipirkimą, energetikos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių veiklos ir plėtros planus, valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus, nusidėvėjimo normatyvus.
 • analizuoja energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių plėtrą, šiuos sektorius reglamentuojančių teisės aktų projektus, teikia siūlymus Tarybai dėl jų atitikimo Lietuvos strateginiams tikslams, dėl ilgalaikės sektoriaus plėtros ir (arba) pokyčių strategijos, strateginių reguliavimo krypčių ir gairių.
 • bendradarbiauja su kitų institucijų, įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida siekiant išaiškinti ir tobulinti ekonominio reguliavimo, kainodaros priežiūros ir kitus principus, siekiant įgyvendinti Tarybos strateginius tikslus.
 • Tarybos primininko pavedimu atstovauja Tarybai, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
 • bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, kitų šalių energetikos sektoriaus reguliavimo institucijomis siekiant atlikti elektros energetikos, energijos išteklių, gamtinių dujų sektorių  lyginamąją analizę ir stiprinti bendradarbiavimą su šiomis organizacijomis ir institucijomis.
 • dalyvauja vandens reguliuotojų tinklo WAREG (angl. Water Regulators Network) darbo grupių veikloje, teikia informaciją, apibendrinimus ir pildo klausimynus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus reguliavimo srityje Europiniu lygiu svarstomiems vandens ir nuotekų tvarkymo reguliavimo klausimams.
 • dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.
 • atlieka kitus Tarybos pirmininko nenuolatinio pobūdžio skiriamus pavedimus, užduotis ir funkcijas, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį vadybos ar verslo administravimo krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis).
 • turėti 5 metų darbo patirties energetikos ar vandens sektorių veiklos reglamentavimo ar valstybinio reguliavimo ir priežiūros, ar viešojo administravimo srityje.
 • turėti 1 metų darbo patirties energetikos įmonių veiklos reguliavimo srityje.
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, energetikos ir vandens ūkio veiklą ir reguliavimą.
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas.