Įeiti
Publikuota: 2020.02.13. Atnaujinta: 2020.02.13

Aušra Paulauskienė


Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dujų energetikos sektoriuje.
 • Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Tarybos priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dujų energetikos sektorių, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Žinoti efektyvius dujų perdavimo, skirstymo, tiekimo, vartojimo būdus ir technologijas.
 • Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 • Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word", „MS Outlook", „Internet Explorer".
 • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Kontroliuoja energetikos objektų dujų įrenginių techninę saugą, įrengimą, eksploatavimą, dujų perdavimo, skirstymo, tiekimo ir vartojimo efektyvumą bei duoda nurodymus pašalinti nustatytus trūkumus. Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą.
 • Dalyvauja rengiant pastabas teisės aktų projektams, susijusiems su dujų įrenginių projektavimu, įrengimu, gamyba, eksploatavimu, dujų tiekimu ir vartojimu.
 • Tikrina naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus bei teikia išvadas.
 • Pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir dujų įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio dujų įrenginių tinkamumą naudoti.
 • Dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe.
 • Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims bei sprendžia ginčus dujų sektoriaus klausimais.
 • Tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją, saugo konfidencialią informaciją, kurią sužino vykdydamas dujų įrenginių valstybinę kontrolę.
 • Tiria energetikos objektų ir energetikos (dujų) įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus.
 • Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su dujų vartojimu.
 • Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo. taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.
 • Atlieka įmonių, pateikusių prašymą gauti energetikos (dujų) įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatą, energetinės veiklos įvertinimą ir rengia nustatytos formos išvadas dėl dujų įrenginių eksploatavimo atestatų išdavimo.
 • Esant teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus dėl atestatų galiojimo sustabdymo įmonėms, atliekančioms energetikos įrenginių eksploatavimo darbus.
 • Kontroliuoja, kaip laikomasi energetikos (dujų) įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatuose nustatytos veiklos sąlygų. Esant norminių teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui sustabdyti ar panaikinti atestatų galiojimą įmonėms, atliekančioms energetikos (dujų) įrenginių bandymo, matavimų, paleidimo ir derinimo, remonto, technologinio valdymo ir kitus eksploatavimo darbus.
 • Teikia išvadas įgaliotoms institucijoms dėl ypatingų statinių energetikos (dujų) įrenginių projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo, pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi šiuose atestatuose nustatytų veiklos sąlygų.
 • Teikia išvadas atitinkamoms savivaldybėms dėl dujų prekybos vietų ir sandėlių atitikimo teisės aktų nustatytiems techninės saugos reikalavimams.
 • Pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja norminiuose teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi įrengiant (statant) ir rekonstruojant energetikos objektus ir dujų įrenginius bei įvertina, ar jie atitinka projektą.
 • Planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį Tarybos nustatyta tvarka.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.