Įeiti
Publikuoti: 2022-07-07. Atnaujinta: 2023-09-06

Asta GirdžiušaitėDarbuotoja atlieka šias funkcijas:

 • konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 • rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
 • apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 • atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
 • rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 • kuria duomenų bazes bei analitinius įrankius ar sistemas, siekiant standartizuoti duomenų kaupimo, duomenų analizės procesus, kuriant vieningą sektoriaus reguliuojamų energetikos įmonių priežiūros sistemą reguliuojamų paslaugų teikimo bei finansinių-ekonominių rodiklių kategorijose.
 • prireikus dalyvauja patikrinimuose, teikia išvadas Skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
 • dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
 • pagal poreikį dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
  • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  • studijų kryptis – ekonomika;
  • studijų kryptis – vadyba (arba);
  • studijų kryptis – verslas (arba);
  • studijų kryptis – matematika (arba);

   arba:
  • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  • darbo patirtis – elektros energetikos srities patirtis;
  • darbo patirties trukmė – 1 metai. ​​