Įeiti
Publikuoti: 2021-10-01. Atnaujinta: 2022-02-10

Arūnas Zabulionis


​2023 m. metinės veiklos užduotys: 


1 užduotis: Vadovaujantis vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais, organizuoti ir užtikrinti, kad būtų atlikti Vidaus audito skyriaus 2023 m. veiklos plane suplanuoti auditai.

Vertinimo rodiklis: Vidaus audito skyriaus 2023 m. veiklos plane numatyti auditai atlikti nustatytais terminais ir kokybiškai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

2 užduotis: Užtikrinti savalaikį ataskaitų, veiklos planų susijusių su vidaus audito veikla, teikimą Tarnybos vadovybei, Finansų ministerijai ir Valstybės kontrolei.

Vertinimo rodiklis: Vidaus audito ataskaitos, veiklos planai susiję su vidaus auditu Tarnybos pirmininkui, Finansų ministerijai ir Valstybės kontrolei pateikti nustatytais terminais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

3 užduotis: Vykdyti vidaus audito ataskaitose patektų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.

Vertinimo rodiklis: Atliekama vidaus audito ataskaitose patektų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena, fiksuojamas įgyvendinimo lygis.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

4 užduotis: Užtikrinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos dalyvavimą tarptautinėje vidaus auditorių darbo grupėje.

Vertinimo rodiklis: Dalyvavimas periodiškai vykstančiuose tarptautinės vidaus auditorių darbo grupės susitikimuose, medžiagos darbo grupės susitikimams rengimas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

· Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

· Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

· Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

· Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

· Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

·  Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

· Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

· Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

·  Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

· Planuoja Skyriaus veiklą, atsižvelgiant į atliktą rizikos vertinimo analizę, sudaro strateginius ir metinius Skyriaus veiklos planus, juos raštu suderina su Tarybos pirmininku, bei pagal suderintą planą atlieka vidaus auditą Taryboje teisės aktų nustatyta tvarka.

·  Rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus trūkumus, kaip tobulinti Tarybos veiklą ir vidaus kontrolę, bei užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą.

·  Palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis vidaus audito klausimais.

·  Teikia atlikto vidaus audito ataskaitas Tarybos pirmininkui ir audituojamų struktūrinių padalinių vadovams bei kiekvienais metais parengia ir pateikia Vidaus kontrolės ir audito įstatyme nurodytiems asmenims metinę Skyriaus veiklos ataskaitą.

·  Vidaus audito metu nustačius pažeidimus, perduoda nagrinėti vidaus audito dokumentus institucijoms pagal kompetenciją.

·  Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – teisė (arba);

studijų kryptis – vadyba (arba);

studijų kryptis – ekonomika (arba);

studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

​Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.