Įeiti
Publikuoti: 2020-02-03. Atnaujinta: 2020-09-16

Andrius Daščioras


2021 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Organizuoti informacinės sistemos skirtos Tarybos techninės priežiūros departamento atliekamų valstybinės energetikos kontrolės funkcijų vykdymui (toliau – IS) sukūrimą. IS įgyvendinimą planuojant etapais. Pirmuoju etapu sukurti ir įdiegti IS modulį skirtą ūkio subjektų patikrinimuose naudoti IT įrankį.

2 užduotis: Organizuoti skyrių darbus taip, kad visoms Savivaldybių administracijoms, kurių teritorijoje
2021 m. tikrintos  daugiabučių namų šildymo sistemos (deklaracijomis ir fiziniais patikrinimais), būtų parengtos ir išsiųstos Tarybos vykdytos kontrolės rezultatų apžvalgos.

3 užduotis: Organizuoti skyrių darbus taip, kad būtų parengta ir apibendrinta ir išsiųsta informacija apie
2021 m. sausio – spalio mėnesiais vykdytus patikrinimus, kurių metu (deklaracijomis ir fiziniais patikrinimais) tikrinta  visuomeninės paskirties pastatų elektros, šilumos, dujų energetikos įrenginiai (kuriuose veiklą vykdo įstaigos, kurių steigėjas Lietuvos Respublikos institucija arba Savivaldybės taryba (toliau – įstaigų steigėjai)).  Užtikrinti, kad būtų organizuojami susitikimai su įstaigų steigėjų atsakingais asmenimis (jeigu sutiks susitiki), kuriuose pristatoma apibendrinta informacija apie nustatytus energetikos įrenginių eksploatavimo pažeidimus.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 • Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Departamento struktūrinių padalinių, atsakingų už energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą, paskirsto užduotis Departamento darbuotojams bei sprendžia klausimus, susijusius su Departamento veikla.
 • Organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų, reglamentuojančių energetikos (elektros, dujų, šilumos ir naftos) veiklą, projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.
 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida, aiškinant ir tobulinant techninio reguliavimo, kainodaros, priežiūros, licencijavimo ir kitus principus.
 • Derina Departamento struktūrinių padalinių parengtą medžiagą Tarybos posėdžiams, esant poreikiui pristato Departamento struktūrinių padalinių išvadas bei nutarimų projektus, užtikrinant tinkamą Departamento funkcijų vykdymą.
Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – elektros inžinerija.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirties sritis – energetikos srityje.
 • Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba - anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B1.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.