Įeiti
Publikuoti: 2020-02-03. Atnaujinta: 2023-03-03

Andrius Daščioras


​2023 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Skirti reikiamus Techninės priežiūros departamento žmogiškuosius išteklius, vykdyti procesų įgyvendinimo priežiūrą ir esant poreikiui juos nedelsiant koreguoti  bei organizuoti būtinų procedūrų įgyvendinimą, kad iki 2022 m. gruodžio m. 31 d. būtų pilna apimti pasiruošta Energetikos darbuotojų atestavimo informacinės sistemos (EDAIS) eksploatacijai.

Vertinimo rodiklis: EDAIS veikianti, tinkama eksploatacijai ir visa apimtimi pasiruošta Energetikos darbuotojų atestavimo organizavimui.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31​

2 užduotis: Organizuoti Techninės priežiūros departamento vykdomos Energetikos valstybinės kontrolės funkcijos ir jos apimtyje suformuotų užduočių įtaką energetikos saugumui ir patikimumui bei visuomenės saugai tenkinti  įvertinimą. Įvertinimo tikslas - identifikuoti mažiau reikšmingus energetikos įrenginius, objektus ir procesus, kurių priežiūros ar organizavimo būtų siūlytina atsisakyti, tikslu skirti ribotus žmogiškuosius resursus svarbiausių (rizikingiausių) energetikos objektų ir įrenginių priežiūrai ar procesams.

Vertinimo rodiklis: Įvertinimas pristatytas ir suderintas su Tarybos nariais ir parengti siūlymai Energetikos ministerijai dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo nuostatų peržiūrėjimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 • Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Departamento struktūrinių padalinių, atsakingų už energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą, paskirsto užduotis Departamento darbuotojams bei sprendžia klausimus, susijusius su Departamento veikla.
 • Organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų, reglamentuojančių energetikos (elektros, dujų, šilumos ir naftos) veiklą, projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.
 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida, aiškinant ir tobulinant techninio reguliavimo, kainodaros, priežiūros, licencijavimo ir kitus principus.
 • Derina Departamento struktūrinių padalinių parengtą medžiagą Tarybos posėdžiams, esant poreikiui pristato Departamento struktūrinių padalinių išvadas bei nutarimų projektus, užtikrinant tinkamą Departamento funkcijų vykdymą.
Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – elektros inžinerija.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirties sritis – energetikos srityje.
 • Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba - anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B1.