Įeiti
Publikuota: 2020.02.03. Atnaujinta: 2020.02.03

Andrius Daščioras


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį energetikos srityje.
 • Turėti ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklą.
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Departamento struktūrinių padalinių, atsakingų už energetikos (elektros, dujų, šilumos ir naftos) objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą, paskirsto užduotis Departamento darbuotojams bei sprendžia klausimus, susijusius su Departamento veikla, siekiant užtikrinti efektyvų Departamento nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų, reglamentuojančių  energetikos (elektros, dujų, šilumos ir naftos) veiklą, projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis. kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, siekiant užtikrinti teisės aktų projektų kokybę.
 • Derina Departamento struktūrinių padalinių parengtą medžiagą Tarybos posėdžiams, esant poreikiui pristato Departamento struktūrinių padalinių išvadas bei nutarimų projektus, užtikrinant tinkamą Departamento funkcijų vykdymą.
 • Tam, kad būtų įgyvendinti, Tarybai teisės aktais priskirti uždaviniai bei užtikrintas Tarybos paslaugų pirkimų vykdymas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Departamento struktūriniams padaliniams priskirtas funkcijas.
 • Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose elektros, degiųjų dujų, šilumos, naftos, atsinaujinančių sektorių reguliavimo ir priežiūros klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida, aiškinant ir tobulinant techninio reguliavimo, kainodaros, priežiūros, licencijavimo ir kitus principus, siekiant įgyvendinti Tarybos strateginius tikslus.
 • Tarybos pirmininko pavedimu atstovauja Tarybai, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
 • Derina ir teikia Tarybai metinį veiklos planą Departamento kompetencijos klausimais ir pateikia Tarybos pirmininkui tvirtinti, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
 • Koreguoja Departamento nuostatus, derina Departamento struktūrinių padalinių darbuotojų pareigybių aprašymus, kad būtų tinkamai apibrėžiamos Departamentų darbuotojų funkcijos.
 • Skiria Departamento darbuotojams vykdyti kitus su Tarybos ar Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, vykdo kitas funkcijas Departamento kompetencijos klausimais, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.