Įeiti
Publikuoti: 2019-07-04. Atnaujinta: 2019-07-04

Almantas Bakutis


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Organizuoja ir vykdo leidimų veiklai elektros energetikos sektoriuje (gaminti elektros energiją, plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, tiesti tiesioginę liniją, eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės) išdavimą, tikrina ūkio subjektų pateiktus dokumentus dėl leidimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo, keitimo, tikslinimo, leidimų dublikatų išdavimo.
• Rengia ir nuolat atnaujina informaciją apie priskirtas įrengtąsias sumines galias ir esamas laisvas skatinimo kvotas.
• Nagrinėja gamtinių dujų, elektros energetikos įmonių prašymus išduoti ar pakeisti atitinkamų licencijuojamų veiklų licencijas bei teikia išvadas ir pasiūlymus Tarybai dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo.
• Tikrina ūkio subjektų pateiktas deklaracijas gamtinių dujų ir nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimui gauti, tikslinti ar leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimui bei vertina ūkio subjektų prašymus, susijusius su leidimų panaikinimu ir leidimo galiojimo sustabdymu.
• Nagrinėja ūkio subjektų pateiktus prašymus prekybos suskystintomis naftos dujomis ir (ar) prekybos nefasuotais naftos produktais leidimams gauti, tikslinti ar leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimui bei vertina ūkio subjektų prašymus, susijusius su leidimo panaikinimu ir leidimo galiojimo sustabdymu.
• Rengia ir teikia informaciją apie leidimus ir licencijas, įveda reikiamus duomenis į leidimų informacinę sistemą (LIS).
• Rengia įmokų už Tarybos atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, susijusias su leidimų ir licencijų išdavimu, mokėjimo tvarką, teikia siūlymus Tarybai dėl įmokų už atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, išduodant leidimus ir licencijas bei vykdant reguliuojamos veiklos priežiūrą, dydžio.
• Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja gamtinių dujų, elektros energetikos, naftos produktų ir suskystintų naftos dujų sektoriaus veiklą reglamentuojančių taisyklių ir kitų teisės aktų rengime, siekiant tobulinti reguliuojamų veiklų principus, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
• Vykdo leidimais ir licencijomis reguliuojamą veiklą vykdančių ūkio subjektų stebėseną ir priežiūrą, prireikus organizuoja ir dalyvauja ūkio subjektų patikrinimuose, teikia siūlymus dėl ūkio subjektų priežiūros tobulinimo.
• Vykdo pastatų energetinių sistemų energinio efektyvumo didinimo procesus ir nagrinėja galimus Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo ir jo pagrindu priimtų teisės aktų pažeidimus, atlieka tyrimus ir pažymas kartu su nutarimų projektais teikia Tarybos posėdžiams.
• Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
• Dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
• Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinę ataskaitą, metinį veiklos planą, ataskaitą Europos Komisijai, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal kompetenciją, konsultuoja ūkio subjektus Skyriaus kompetencijos klausimais.
• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų arba technologijos mokslų studijų srities.
• Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį energetikos srityje.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.