Įeiti
Publikuoti: 2019-07-03. Atnaujinta: 2019-07-03

​Dangis Atkočiūnas


​Darbuotojas atlieka šias funkcijas

• Rūpinasi materialiniais ištekliais, reikalingais Tarybos veiklai užtikrinti ir tiesiogiai atsako už Tarybos turimą inventorių bei materialines vertybes.
• Aprūpina Tarybos ir Tarybos teritorinių skyrių darbuotojus būtiniausiomis darbo priemonėmis, inventoriumi, medžiagomis bei sudaro jiems tinkamas darbo sąlygas.
• Prižiūri Tarybos ir Tarybos teritorinių skyrių patalpas ir transporto priemones, užtikrina tinkamą jų eksploataciją, priežiūrą, rūpinasi einamuoju remontu ir profilaktika, prireikus vairuoja Tarybai priklausančias transporto priemones.
• Veda energetinių išteklių elektros, šilumos, vandens rodmenų apskaitą ir kontroliuoja jų efektyvų panaudojimą Tarybos tarnybinėms reikmėms.
• Tvarko Tarybos ir Tarybos teritorinių skyrių transporto priemonių kelionės dokumentus.
• Užtikrina, kad Tarybos tarnybiniai lengvieji automobiliai būtų techniškai tvarkingi, apdrausti ir naudojami pagal reikalavimus, nustatytus atitinkamais teisės aktais, rengia su tarnybinių lengvųjų automobilių eksploatavimu, ridos limitų nustatymais ir kt. priežiūra susijusius dokumentus.
• Veda materialinių vertybių, prekių, atsarginių detalių apskaitą bei rengia jų nurašymo aktus.
• Dalyvauja Tarybos turimo inventoriaus inventorizacijose, veda inventorizacijos dokumentų registrą.
• Susirašinėja ūkio klausimais, dalyvauja sprendžiant problemas bei rengiant kitus dokumentus ūkio klausimais.
• Pagal Tarybos poreikius rengia teisės aktų projektus, kitus dokumentus ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti, siekiant užtikrinti pirkimo organizavimą pagal teisės aktų reikalavimus.
• Atlieka Skyriaus kompetencijai priklausančių sutarčių priežiūrą.
• Supažindina darbuotojus su sauga darbe ir priešgaisrine sauga, veda Įvadinio saugos darbe instruktavimo, Saugos darbe instruktavimo darbo vietoje, priešgaisrinės saugos registracijos žurnalus.
• Vykdo gaisrinę saugą užtikrinančias priemones, nustatytu reguliarumu užtikrina gaisrinės saugos priemonių patikrą (pvz., gesintuvų patikrą, vandens žarnos kantavimą ir kt.), veda darbuotojų gaisrinės saugos instruktažus, vadovaudamasis minimaliais reikalavimais priešgaisrinės saugos mokymo programomis, rengia su šia veikla susijusius dokumentus.
• Inicijuoja aprūpinimą Tarybos darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis pagal Tarybos pirmininko įsakymu patvirtintą darbuotojų asmeninių apsaugos priemonių sąrašą, kurį rengia ir veda specialiųjų rūbų, avalynės ir saugos priemonių apskaitos asmens korteles.
• Organizuoja ir vykdo Tarybos ir Tarybos teritorinių skyrių patalpose priešgaisrinę saugą, elektros, šilumos, vandentiekio ūkio priežiūrą.
• Užtikrina tinkamą priklausančių elektros energijos ir šilumos energijos tiekimo tinklų, prietaisų ir kitų įrenginių būklę bei jų eksploatavimo saugumą, kad jie dirbtų efektyviai, patikimai, saugiai ir taupiai.
• Organizuoja ir pagal kompetenciją dalyvauja įvykusių nelamingų atsitikimų darbe, profesinių ligų tyrime, atlieka jų registravimą.
• Rengia pasiūlymus dėl Tarybos darbuotojų saugos ir sveikatos būklės ir jos gerinimo priemonių bei organizuoja jų įgyvendinimą.
• Teikia informaciją ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais Skyriaus vedėjui.
• Pagal kompetenciją rengia Tarybos teisės aktų, jų pakeitimų projektus, susirašinėjimo su valstybės valdymo ir kitomis institucijomis raštų ar kitų dokumentų, susijusių su turto valdymu, projektus.
• Pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja ir tvarko dokumentų bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas archyvui.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti technologinių mokslų srities ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
• Turėti ne mažiau kaip 2 metų patirtį turto valdymo, ūkio ir pastatų priežiūros srityje.
• Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Tarybos veiklą.
• Išmanyti viešųjų pirkimų organizavimo reikalavimus, turto valdymą ir dokumentų valdymą reguliuojančius teisės aktus, reglamentuojančius prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir aprūpinimo reikalingu materialiniu ir nematerialiniu turtu tvarką, pirkimo sutarčių sudarymo tvarką, gaisrinės ir darbo saugos reikalavimus.
• Turi gebėti tvarkyti buhalterinę medžiagų (turto, materialinių išteklių) apskaitą, organizuoti darbą eksploatuojant Tarybos tarnybinius lengvuosius automobilius ir organizuojant jų remontą bei priežiūrą, draudimą, turi išmanyti Tarybai reikalingų prekių, inventoriaus ir įrenginių techninius parametrus, tipus, mokėti rengti specifikacijas.
• Mokėti rengti dokumentų projektus, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
• Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
• Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
• Mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėti analizuoti ir apibendrinti darbui reikalingą informaciją, rengti išvadas.