Įeiti
Publikuoti: 2019-09-04. Atnaujinta: 2021-09-13

Kristina Engelgardt-Tkačuk


2022 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Užtikrinti Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriuje (toliau – Skyrius) gaunamų vartojimo ginčų, prašymų ir skundų nagrinėjimą laikantis teisės aktuose nustatytų terminų.

2 užduotis: Užtikrinti teikiamų pasirašymui sprendimų dėl vartojimo ginčų bei atsakymų į suinteresuotų asmenų prašymus atitikimą nustatytiems turinio ir formos reikalavimams.

3 užduotis: Užtikrinti vienodos teisės taikymo praktikos laikymąsi energetikos vartotojų teisių apsaugos srityje

4 užduotis: Teikti pastabas ir siūlymus Skyriui pateiktiems derinti teisės aktų projektams.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Formuoja vienodą energetikos sektoriaus teisės aktų taikymo ir aiškinimo nagrinėjant vartojimo ginčus praktiką.

 • Dalyvauja Tarybos  posėdžiuose, pasitarimuose, taip pat Skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti vykstančiuose interesantų priėmimuose.

 • Užtikrina teisingą ir nešališką vartotojų bei energetikos įmonių prašymų, skundų, ginčų Tarybos kompetencijos ribose nagrinėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia išvadų, atsakymų į prašymus projektus.

 • Užtikrina Valstybinės vartotojų teisių apsaugos strategijos priemonių įgyvendinimą siekiant užtikrinti aukštą vartotojų teisių apsaugą energetikos srityje.

 • Pagal įgaliojimą atstovauja Tarybos interesus teismuose bei dalyvauja rengiant procesinius dokumentus.

 • Rengia Skyriaus metinį veiklos planą bei metinės veiklos ataskaitas, kad būtų užtikrintas Skyriui pavestų funkcijų vykdymas.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Studijų kryptis – teisė.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Arba išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Darbo patirtis – teisės srityje.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams: gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.