Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta: 2023-03-06

Justina Malakauskaitė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas: 

 • ​Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 • Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 • Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 • Atsako už pavestų pareigų vykdymą ir paruoštų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatų laikymąsi.
 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
 • Dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
 • Vysto Elektros energijos kainų palyginimo informacinę sistemą (EEKPIS), atsižvelgiant į pokyčius elektros energijos mažmeninėje rinkoje, ir užtikrina, kad sistema atitiktų teisės aktuose keliamus reikalavimus, atlieka teikiamų planų ir pasiūlymų EEKPIS priežiūrą.
 • Rengia nepriklausomų tiekėjų pasiūlymų palyginimo priemonių patikimumo ženklo suteikimo ir panaikinimo tvarkos projektą ir teikia Tarybai jį tvirtinti.
 • Nagrinėja ūkio subjektų prašymus dėl nepriklausomų tiekėjų pasiūlymų palyginimo priemonių patikimumo ženklo suteikimo ir teikia siūlymus Tarybai dėl šio patikimumo ženklo suteikimo ar ir panaikinimo, taip pat prižiūri šių palyginimo priemonių veikimą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja atitinka šiuos specialius reikalavimus:

 • ​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – medžiagų technologijos (arba);
 • studijų kryptis – fizika (arba);
 • studijų kryptis – finansai (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – kontrolės srities  patirtis ;
 • darbo patirties trukmė – 2 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • ​kalbos mokėjimo lygis – B1.