Įeiti
Publikuota: 2021.02.03. Atnaujinta: 2021.02.03

Ingrida Inė Leškevičienė


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
 • Apibendrina pateiktus Tarybos Struktūrinių padalinių veiklos plano projektus ir parengia Tarybos metinio veiklos plano projektą.
 • Apibendrina Tarybos struktūrinių padalinių metinio veiklos plano vykdymo ketvirtines ataskaitas ir parengia Tarybos metinio veiklos plano vykdymo ketvirtinę ataskaitą.
 • Teikia pasiūlymus, dalyvauja rengiant strateginių veiklos planų projektus, kontroliuoja jų vykdymą.
 • Teikia siūlymus dėl Tarybos ilgalaikių investicijų planų, rengia Tarybos investicijų projektus, pagal teisės aktų reikalavimus derina investicijų projektus su atsakingomis institucijomis.
 • Teikia pasiūlymus bei dalyvauja užtikrinant Taryboje įdiegtos kokybės vadybos sistemos efektyvų funkcionavimą.
 • Teikia pasiūlymus bei dalyvauja užtikrinant Taryboje įdiegtus verslo priežiūros politikos principus ir priemones.
 • Organizuoja Taryboje reprezentacinius renginius ir reprezentacijos prekių pirkimą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • Turėti viešojo administravimo, vadybos, finansų arba apskaitos krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 • Turėti darbo patirties viešajame administravime.
 • Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų rengimo taisykles.