Įeiti
Publikuoti: 2021-10-25. Atnaujinta: 2021-10-25

Ilona Stankevič


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • ​rengia Tarybos metinius viešųjų pirkimų planus, jų pakeitimus;
 • skelbia Viešųjų pirkimų suvestines;
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Tarybos viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas ir kitas ataskaitas;
 • rengia viešųjų pirkimų dokumentus (konkurso sąlygas);
 • rengia viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolus;
 • rengia Tarybos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
 • atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
 • rengia Tarybos tvarkos aprašus, taisykles ir kitus dokumentus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;
 • vykdo pirkimo procedūras kaip pirkimų organizatorius;
 • teikia konsultacijas Tarybos darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis viešųjų pirkimų vykdymo ir politikos klausimais;
 • skelbia viešųjų pirkimų informaciją Tarybos interneto svetainėje;
 • dalyvauja Tarybos sudaromų viešųjų pirkimų ir kitų komisijų veikloje;
 • kartu su Teisės departamento specialistais nagrinėja gautas tiekėjų pretenzijas, ieškinius ir / ar kitus procesinius dokumentus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
 • administruoja Viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir Centrinės perkančiosios organizacijos sistemą;
 • rengia viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimų susitarimus;
 • koordinuoja viešųjų pirkimų komisijos narių ir pirkimų organizatorių viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pateikimą prieš pradedant vykdyti viešųjų pirkimų procedūras.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

 Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 • turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį vykdant viešuosius pirkimus;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;
 • mokėti organizuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų dokumentus, sutarčių projektus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, turėti gerus bendradarbiavimo įgūdžius.