Įeiti
Publikuota: 2019.11.13. Atnaujinta:

Evelina Cuzanauskienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:
Nagrinėja gamtinių dujų, elektros energetikos įmonių prašymus išduoti ar pakeisti atitinkamų licencijuojamų veiklų licencijas bei teikia išvadas ir pasiūlymus Tarybai dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo bei paskelbia informaciją apie licencijas Licencijų informacinėje sistemoje.
Tikrina ūkio subjektų pateiktas deklaracijas gamtinių dujų ir nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimui gauti, tikslinti ar leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimui bei vertina ūkio subjektų prašymus, susijusius su leidimų panaikinimu ir leidimo galiojimo sustabdymu bei paskelbia informaciją apie leidimus Licencijų informacinėje sistemoje.
Nagrinėja ūkio subjektų pateiktus prašymus prekybos suskystintomis naftos dujomis ir (ar) prekybos nefasuotais naftos produktais leidimams gauti, tikslinti ar leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimui bei vertina ūkio subjektų prašymus, susijusius su gamtinių dujų tiekimo leidimų panaikinimu ir leidimo galiojimo sustabdymu bei paskelbia informaciją apie leidimus Licencijų informacinėje sistemoje.
Dalyvauja rengiant įmokų už Tarybos atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, susijusias su energetikos įmonių, turinčių leidimą prekiauti naftos produktais ir (ar) leidimą prekiauti suskystintomis naftos dujomis, mokėjimo tvarką.
Teikia siūlymus Tarybai dėl atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų, reguliuojamos veiklos priežiūros, susijusių su energetikos įmonių, turinčių leidimą prekiauti naftos produktais ir (ar) leidimą prekiauti suskystintomis naftos dujomis, įmokų dydžio.
Analizuoja gamtinių dujų, elektros energetikos, naftos produktų ir suskystintų naftos dujų veiklą vykdančių ūkio subjektų veiklos ataskaitas, metinę finansinę atskaitomybę ir audito išvadas bei pagal Tarybos patvirtintą tvarką vertina gamtinių dujų, elektros energetikos licencijuojamą veiklą vykdančių ūkio subjektų finansinį pajėgumą.
Vykdo leidimais ir licencijomis reguliuojamą veiklą vykdančių ūkio subjektų stebėseną ir priežiūrą, prireikus organizuoja ir dalyvauja ūkio subjektų patikrinimuose, teikia siūlymus dėl ūkio subjektų priežiūros tobulinimo.
Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja gamtinių dujų, elektros energetikos, naftos produktų ir suskystintų naftos dujų sektoriaus veiklą reglamentuojančių taisyklių ir kitų teisės aktų rengime, siekiant tobulinti reguliuojamų veiklų principus, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinę ataskaitą, metinį veiklos planą, ataskaitą Europos Komisijai, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal Skyriaus kompetenciją.
Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.
Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.
Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.