Įeiti
Publikuoti: 2020-04-01. Atnaujinta: 2022-02-10

Darius Slavickas


​2022 m. metinės veiklos užduotys: 

1 užduotis: Organizuoti energetikos sektoriaus klausimynų, skirtų įvertinti energetikos įrenginių techninę būklę ir išduoti energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymas, projektų parengimą.

2 užduotis: Organizuoti informacinės sistemos skirtos Tarybos techninės priežiūros departamento atliekamų valstybinės energetikos kontrolės funkcijų vykdymui (toliau – IS) sukūrimą. IS įgyvendinimą planuojant etapais. Pirmuoju etapu sukurti ir įdiegti IS modulį skirtą ūkio subjektų patikrinimuose naudojant IT įrankį.​

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.

 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 • Planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą bei tiesiogiai vadovauja skyriaus darbuotojams. Metodiškai vadovauja Techninės priežiūros departamento teritoriniams skyriams, vykdant valstybinę energetikos kontrolę, organizuoja teritorinių skyrių veikos patikrinimą, organizuoja teritorinių skyrių darbo planų parengimą.

 • Teikia siūlymus Techninės priežiūros departamento direktoriui dėl Skyriaus struktūros tobulinimo, rengia Skyriaus nuostatų pakeitimo (papildymo) projektus, Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus (papildymus), vykdo Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, teikia siūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – energijos inžinerija (arba) mechanikos inžinerija.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirties sritis – energetikos srityje.
 • Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Transporto priemonių pažymėjimai: turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).