Įeiti
Publikuoti: 2020-04-01. Atnaujinta: 2023-03-03

Darius Slavickas


​​2023 m. metinės veiklos užduotys: 

1 užduotis: Organizuoti, kad pagal Tarybos pirmininko 2022-12-05 įsakymą Nr. O1E-271 ,,Dėl Darbo grupės, atsakingos už energetikos darbuotojų atestavimo klausimų parengimą, sudarymo ir energetikos darbuotojų atestavimo klausimų bei atsakymų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ parengti klausimai ir atsakymai būtų integruoti kuriamoje Energetikos darbuotojų atestavimo informacinėje sistemoje (EDAIS).

Vertinimo rodiklis: Parengti unikalūs energetikos darbuotojų atestavimui skirti klausimai ir atsakymai iki 2023 m. gruodžio 31 d. integruoti EDAIS.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Užtikrinti, kad įgyvendinus visas Energetikos darbuotojų atestavimo informacinės sistemos (EDAIS) projekto veiklas, būtų atlikti su energetikos darbuotojų atestavimu susijusių teisės aktų pakeitimai.

Vertinimo rodiklis: Įvertinti su energetikos darbuotojų atestavimu susiję teisės aktai ir, prireikus, parengti teisės aktų pakeitimo projektai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Organizuoti naftos, šilumos, elektros ir dujų sektorių klausimynų, naudojamų energetikos objektų ir įrenginių patikrinimams, atnaujinimo darbus. Parengtus klausimynų projektus suderinti su tiesioginiu vadovu.

Vertinimo rodiklis: Parengti ir su tiesioginiu vadovu suderinti klausimynų projektai, naudojami energetikos objektų ir įrenginių patikrinimams.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31​

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.

 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 • Planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą bei tiesiogiai vadovauja skyriaus darbuotojams. Metodiškai vadovauja Techninės priežiūros departamento teritoriniams skyriams, vykdant valstybinę energetikos kontrolę, organizuoja teritorinių skyrių veikos patikrinimą, organizuoja teritorinių skyrių darbo planų parengimą.

 • Teikia siūlymus Techninės priežiūros departamento direktoriui dėl Skyriaus struktūros tobulinimo, rengia Skyriaus nuostatų pakeitimo (papildymo) projektus, Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus (papildymus), vykdo Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, teikia siūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – energijos inžinerija (arba) mechanikos inžinerija.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirties sritis – energetikos srityje.
 • Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Transporto priemonių pažymėjimai: turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).