Įeiti
Publikuoti: 2022-09-23. Atnaujinta: 2022-09-23

Audronė Jurtautienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • ​Energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinė kontrolė.
 • Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
 • Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
 • Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 • Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
 • Patikrina energetikos įmonių pateiktus duomenis ir informaciją ir pagal Tarybos teritorinių skyrių parengtas išvadas, rengia Tarybos sprendimų, išduoti  įmonėms atestatus, projektus ir teikia juos tvirtinti Tarybai.
 • Pagal Tarybos pasirašytus sprendimus rengia ir išduoda pareiškėjams atestatus, suteikiančius teisę eksploatuoti energetikos įrenginius.
 • Teikia informaciją apie www.vert.lt skelbiamų teisės aktų, nustatančių šilumos energetikos įrenginių ir objektų įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, energetikos veiklos technologinių procesų ir energetikos objektų gaisrinės saugos reikalavimus, sąrašus ir periodiškai ją peržiūri ir atnaujina.
 • Metodiškai vadovauja Tarybos teritoriniams skyriams, vykdantiems valstybinę energetikos kontrolę šilumos energetikos sektoriuose.
 • Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus ir skundus.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 


 • ​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis l​aipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
 • studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – šilumos energetikos srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.