Įeiti
Publikuoti: 2022-05-25. Atnaujinta: 2022-05-25

Asta Žukauskienė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:                                      

 • ​pagal Tarybos patvirtintą metodiką skaičiuoja ir koreguoja reguliuojamų gamtinių dujų kainų ar pajamų viršutines ribas;
 • nagrinėja, tikrina, perskaičiuoja gamtinių dujų įmonių pateiktus konkrečių gamtinių dujų ar centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų skaičiavimų projektus;
 • tikrina, ar gamtinių dujų įmonių pateikta medžiaga atitinka turinį, formą ir pateikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, prireikus surenka papildomą dokumentaciją, siekiant nustatyti informacijos patikimumą, teisingumą ir pagrįstumą;
 • analizuoja gamtinių dujų įmonių reguliuojamos veiklos ataskaitas ir metinę finansinę atskaitomybę, audito išvadas, kitus Tarybos reguliuojamų gamtinių dujų įmonių veiklos rodiklius ir rengia išvadas Skyriaus vedėjui, kad būtų nustatytos reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir paslaugų būtinosios sąnaudos;
 • prireikus teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;
 • dalyvauja tarptautinių darbo grupių veikloje, pildo klausimynus ir teikia reikalingą informaciją;
 • pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja skundus dėl gamtinių dujų įmonių veiklos ar neveikimo, dėl teisės pasinaudoti sistema, vartotojų sistemų prijungimo tvarkos (metodikų, kainų), sistemų balansavimo, kainų taikymo bei investicijų klausimais, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją bei vartotojų apsaugą;
 • dalyvauja rengiant metinių Skyriaus veiklos ataskaitų, gamtinių dujų rinkos ataskaitų Europos Komisijai projektus;
 • rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal kompetenciją;
 • prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
 
Darbuotojas atitinka šiuos specialius reikalavimus: 

 • ​turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ar viešojo administravimo krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.