Įeiti
Publikuota: 2020.04.20. Atnaujinta:

Aistija Vaišnorienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:   

·  Organizuoja, kontroliuoja, sistemina, apibendrina, teikia ir skelbia informaciją apie pastatų energetinių sistemų energinio efektyvumo didinimo procesus.

·  Nustatyta tvarka vertina mokymo įstaigų, siekiančių organizuoti pastatų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrintojų mokymus.

·  Derina mokymo įstaigų, siekiančių organizuoti pastatų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrintojų mokymus, parengtas tikrintojų mokymo programas ir tikrintojų egzaminų organizavimo bei tikrintojų vertinimo metodikas.

·  Nustatyta tvarka vertina tikrintojų, siekiančių būti įregistruotų Tarybos bei įgyti teisę teikti atitikties tikrinimo paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, pateiktus tikrintojo kvalifikacijai įrodyti kitoje valstybėje narėje išduotus dokumentus ir (arba) kitą būtiną informaciją.

·  Nustatyta tvarka išduoda tikrintojams ženklinimo korteles ir informaciją apie tikrinamąsias šildymo sistemas.

·  Atlieka nepriklausomą teikiamų atitikties tikrinimo paslaugų kokybės ir atitikties tikrinimo ataskaitų statistiškai reikšmingos dalies kontrolę.

·  Nagrinėja naudotojų ir tikrintojų skundus ir ginčus dėl atitikties tikrinimo išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka bei konsultuoja sistemų naudotojus ir tikrintojus.

·  Rengia pasiūlymus valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl administracinio poveikio priemonių, skirtų atitikties tikrinimui užtikrinti, tobulinimo.

·  Registruoja tikrintojus bei tvarko pastatų šildymo ir oro kondicionavimo sistemų duomenų bazę.

·  Skelbia www.vert.lt naudotojams, eksploatuojantiems tikrinamąsias pastatų šildymo ir (arba) pastatų oro kondicionavimo sistemas, taikytinas alternatyvas (rekomendacijas) įvertinus vidutinį konkrečios sistemos efektyvumą pagal jos tipą ir tarnavimo laiką, galios dydžius pagal pastato charakteristikas (būklę, paskirtį, šildomą arba vėsinamą plotą, karšto vandens poreikius, naudojimo būdą ir kt.), nurodant vartojamos energijos sutaupymo naudą, pakeitus eksploatuojamą sistemą efektyvesne sistema ir naudą, gaunamą vykdant reguliarią sistemos techninę priežiūrą.

·   Rengia kasmetines pastatų šildymo sistemų ir pastatų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo didinimo ataskaitas ir nepažeidžiant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų skelbia www.vert.lt.

·   Nagrinėja galimus Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo ir jo pagrindu priimtų teisės aktų pažeidimus, atlieka tyrimus ir pažymas kartu su nutarimų projektais teikia Tarybos posėdžiams.

·   Dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, kad pristatytų Skyriaus išvadas bei nutarimų projektus.

·   Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.

·   Kontroliuoja energetikos objektų, elektros įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, elektros energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo ir vartojimo efektyvumą bei duoda nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus. Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą.

·   Kaupia ir sistemina informaciją apie energetikos įrenginių avarijas, sutrikimus.

·   Metodiškai vadovauja Tarybos teritoriniams skyriams, vykdant valstybinę energetikos kontrolę ir atliekant fizinių ir juridinių asmenų energetikos veiklos stebėseną, atlieka teritorinių skyrių veiklos patikrinimus, derina teritorinių skyrių darbo planus, kontroliuoja jų vykdymą.

·   Dalyvauja rengiant Skyriaus metinį veiklos planą, renka, sistemina, kaupia, apdoroja informaciją apie Tarybos vykdomą veiklą ir jos rezultatus, kuri reikalinga parengti veiklos plano ir metinės veiklos ataskaitos Skyriaus ir Teritorinių skyrių dalį, dalyvauja rengiant ataskaitą Europos Komisijai, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

·   Atsako už parengtų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatų laikymąsi.

·   Vykdo Europos Sąjungos teisės aktų (direktyvų, reglamentų, tinklų kodeksų ir kt.) elektros energetikos sektoriuose nuostatų įgyvendinimą, atsižvelgiant į nacionalinę specifiką.

·   Pagal Skyriui priskirtą kompetenciją nagrinėja elektros energetikos sektoriaus tarpvalstybinių infrastruktūros investicijų projektus.

·   Analizuoja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę.

·   Atstovauja Tarybos poziciją Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su ES šalių reguliavimo institucijomis.

·   Pagal Skyriaus kompetenciją kartu su kitais struktūriniais padaliniais teikia statistinę ir kitą informaciją, reikalingą ACER ir CEER institucijoms.

·   Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.

·   Bendradarbiauja su kitų institucijų, įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir suteikti informaciją pagal kompetenciją.

·   Tarybos pavedimu atstovauja Tarybai, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.

·  Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

·  Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą.

·  Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikos srityje.

·  Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Tarybos kuruojamos elektros energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.

·  Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).

·  Mokėti anglų arba kitą užsienio kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

·   Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.