Įeiti
Publikuoti: 2020-04-20. Atnaujinta: 2020-09-16

Aistija Vaišnorienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:   

 • Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
 • Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • Organizuoja, kontroliuoja, sistemina, apibendrina, teikia ir skelbia informaciją apie pastatų energetinių sistemų energinio efektyvumo didinimo procesus.
 • Derina mokymo įstaigų, siekiančių organizuoti pastatų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrintojų mokymus, parengtas tikrintojų mokymo programas ir tikrintojų egzaminų organizavimo bei tikrintojų vertinimo metodikas.
 • Nustatyta tvarka vertina tikrintojų, siekiančių būti įregistruotų Tarybos bei įgyti teisę teikti atitikties tikrinimo paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, pateiktus tikrintojo kvalifikacijai įrodyti kitoje valstybėje narėje išduotus dokumentus ir (arba) kitą būtiną informaciją.
 • Nagrinėja naudotojų ir tikrintojų skundus ir ginčus dėl atitikties tikrinimo išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka bei konsultuoja sistemų naudotojus ir tikrintojus.
 • Pagal kompetenciją teikia statistinę ir kitą informaciją, reikalingą Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) ir Europos energetikos reguliuotojų tarybai (CEER) institucijoms.
 • Metodiškai vadovauja Tarybos teritoriniams skyriams, vykdant valstybinę energetikos kontrolę ir atliekant fizinių ir juridinių asmenų energetikos veiklos stebėseną, atlieka teritorinių skyrių veiklos patikrinimus, derina teritorinių skyrių darbo planus, kontroliuoja jų vykdymą.
Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – energijos inžinerija.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirties sritis – energetikos srityje.
 • Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai.