Įeiti

Suskystintų gamtinių dujų (SGD) pakartotinio dujinimo veiklos licencijos išdavimas


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2019 m. gruodžio      d.

įsakymu Nr. O1E-

 

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ (SGD) PAKARTOTINIO DUJINIMO VEIKLOS LICENCIJOS IŠDAVIMAS

 

1.Paslaugos pavadinimas
Suskystintų gamtinių dujų (SGD) pakartotinio dujinimo veiklos licencijos išdavimas.
2.Paslaugos gavėjaiJuridiniai asmenys
3.Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslaugaNeelektroninė
3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė) 
3.2.Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)Prašymo forma patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400 „Dėl prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, formos patvirtinimo".
4.Paslaugos teikimo trukmėTaryba per 30 dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo privalo išduoti ar pakeisti licenciją arba pateikti įmonei pareiškėjai motyvuotą raštišką atsisakymą tai daryti. Jeigu pateikti ne visi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos.
5.Paslaugos kaina

Vadovaujantis Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", mokama nustatyto dydžio rinkliava:

Licencijos išdavimas - 579 Eur;

Licencijos pakeitimas – 289 Eur;

Dublikato išdavimas – 43 Eur;

Licencijos patikslinimas – 43 Eur.

6.Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)Valstybės rinkliava mokamą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Įmokos kodas už Tarybos teikiamas paslaugas – 5774.
7.Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Suskystintų gamtinių dujų (SGD) pakartotinio dujinimo veiklos licencija suteikia teisę užsiimti SGD pakartotinio dujinimo veikla, tai yra SGD priėmimui, laikymui ir vertimui į dujinę formą SGD terminale vėlesniam pateikimui į perdavimo sistemą. Asmenys, siekiantys įgyti licenciją, privalo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdyti pagal teisės aktų reikalavimus įrengtą SGD sistemą, kuri yra sujungta su veikiančia perdavimo sistema.

Įmonė, norinti gauti licenciją, pateikia Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) nustatytosios formos prašymą ir reikiamus dokumentus. Taryba, gavusi šiame skyriuje nurodytus dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka licencijų išdavimo sąlygą (įmonės technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumai) ir priima sprendimą dėl licencijos išdavimo.

8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas pateikia Tarybai jos nustatytos formos prašymą ir dokumentus, įrodančius pareiškėjo atitiktį teisės aktų reikalavimams:

 

1.Dokumentus, nurodytus Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

2. Steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu. konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus (dėl kiekvienos iš šių grupių - sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: dujų tiekimo, gavybos, perdavimo ir elektros tiekimo, gamybos bei šių įmonių kolegialių valdymo organų narių sąrašą);
          2.3 dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;
          2.4 dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;
          2.5 visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys juridiniam asmeniui;
          2.6 kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui (dėl kiekvieno iš jų - kitos profesinės veiklos apibūdinimą ir deklaraciją, kad jie nėra kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios gamtinių dujų tiekimo, gavybos, perdavimo veiklas).

4. Asmeniui, siekiančiam verstis dujų sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla (integruotai dujų įmonei) ir dujas skirstančiam mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, netaikomi 2.2-2.6 papunkčių reikalavimai.

3. Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)Tarybos Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus specialistai. Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaTarybos sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas

3. Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo, rinkos operatoriaus licencijavimo ir gamtinių dujų tiekimo leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimas Nr. 1246 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo, rinkos operatoriaus licencijavimo ir gamtinių dujų tiekimo leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo";

4. Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".