Įeiti

Šilumos tiekimo veiklos licencijos (tiekiantiems ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus) išdavimas


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2019 m. gruodžio      d.

įsakymu Nr. O1E-

 

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS LICENCIJOS (TEIKIANTIEMS NE MAŽIAU KAIP 10 GWH ŠILUMOS PER METUS) IŠDAVIMAS

 

1.Paslaugos pavadinimas
Šilumos tiekimo veiklos licencijos (teikiantiems ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus) išdavimas.
2.Paslaugos gavėjai

Fiziniai asmenys

Juridiniai asmenys

3.Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslauga

Elektroninė

Neelektroninė

3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė)https://www.epaslaugos.lt/portal/service/92022/16020
3.2.Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)

Prašymo forma patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400 „Dėl prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, formos patvirtinimo".

https://www.vert.lt/siluma/SiteAssets/prasymo-forma-2013-09-06.docx

Prašyme turi būti nurodyti asmens, siekiančio gauti licenciją, duomenys: fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu jis yra, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; juridinio asmens – įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, taip pat veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas, numatoma licencijuojamos veiklos teritorija.

Asmuo prašymo turinyje turi ne tik nurodyti, bet ir pateikti šios lentelės 8 punkte nurodytus dokumentus.

4.Paslaugos teikimo trukmėTaryba per 30 dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo privalo išduoti ar pakeisti licenciją arba pateikti įmonei pareiškėjai motyvuotą raštišką atsisakymą tai daryti.
5.Paslaugos kaina

Vadovaujantis Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", mokama nustatyto dydžio rinkliava:

 

Licencijos išdavimas - 579 Eur;

Licencijos pakeitimas, patikslinimas ar dublikato išdavimas - 43 Eur.

6.Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)Valstybės rinkliava mokamą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Įmokos kodas už Tarybos teikiamas paslaugas – 5774.
7.Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Šilumos tiekimo veiklos licencija suteikia teisę licencijos turėtojui užsiimti centralizuotai pagamintos šilumos pristatymo ir pardavimo šilumos vartotojams veikla. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos asmenims, jeigu jie turi nuosavybės teise ar teisėtai valdo šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestiniai ginčai), įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, jos technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumai yra pakankami licencijuojamai veiklai vykdyti.

Asmuo, norintis gauti licenciją, pateikia Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) nustatytosios formos prašymą ir kitus reikiamus dokumentus. Taryba, gavusi visus privalomus dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka licencijų išdavimo reikalavimus, ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo išduoda ar pakeičia licenciją arba pateikia asmeniui, pateikusiam prašymą, motyvuotą rašytinį atsisakymą tai daryti.

Jeigu asmuo Tarybai papildomai pateikia tinkamai įformintus duomenis ar dokumentus arba juos pakeičia taip pašalindamas aplinkybes, trukdančias išduoti (pakeisti) licenciją, ir tai padaro, iki Taryba priima sprendimą išduoti, pakeisti ar atsisakyti išduoti (pakeisti) licenciją, terminas skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ar duomenų pateikimo dienos.

Jeigu yra pagrindas įtarti, kad asmens pateikti duomenys klaidingi, taip pat jeigu jų nepakanka nustatyti, ar dokumentai atitinka licencijų išdavimo reikalavimus, Taryba turi teisę per 15 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo paprašyti papildomų duomenų ar dokumentų, kuriuos pateikti reikalauja teisės aktai. Šiuo atveju sprendimo dėl licencijos išdavimo priėmimo terminas skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos.

8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai ir duomenys, nustatyti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo" bei Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo":

1. Nustatytos formos prašymas;

2. Įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu (taikoma juridiniams asmenims);

3. Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;

4. Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas;

5. Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai;

6. Juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas (šis reikalavimas netaikomas juridiniams asmenims, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė);

7. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijos, patvirtintos antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti;

8. Masteliniai planai ir (ar) kiti dokumentai, leidžiantys nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas;

9. Savivaldybės institucijos rekomendacijos;

10. Dokumentai, patvirtinantys, kad įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai juridiniam asmeniui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ir nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

11. Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše nurodyti dokumentai, reikalingi ūkio subjekto technologiniam, finansiniam ir vadybiniam pajėgumui įvertinti;

12. Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.

9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)Tarybos Šilumos ir vandens departamento specialistai. Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka

Tarybos sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas;

3. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo";

4. Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".