Įeiti

Pažymos apie buvusį darbo užmokestį ir (ar) darbo stažą išdavimas


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2019 m. gruodžio      d.

įsakymu Nr. O1E-

 

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

PAŽYMOS APIE BUVUSĮ DARBO UŽMOKESTĮ IR (AR) DARBO STAŽĄ  VALSTYBINĖJE ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOJE IŠDAVIMAS


1.Paslaugos pavadinimas
Pažymos apie buvusį darbo užmokestį ir (ar) darbo stažą išdavimas.
2.Paslaugos gavėjaiFiziniai asmenys
3.Paslaugos tipas: elektroninė/ neelektroninė paslaugaNeelektroninė paslauga
3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė) 
3.2.Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)Prašymas laisvos formos
4.Paslaugos teikimo trukmėPažyma parengiama per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.
5.Paslaugos kainaAdministracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
6.Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams) 
7.Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Prašymą išduoti pažymą apie buvusį Tarybos darbuotojui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį ir (ar) darbo stažą asmuo gali pateikti asmeniškai atvykęs į Tarybą, per pasiuntinį, atsiuntęs prašymą paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į Tarybą, išsiunčiamas paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Jeigu prašyme nenurodytas pažymos pateikimo būdas, pažyma pateikiama tokiu pačiu būdu, kokiu gautas prašymas.

8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laisvos formos prašymas, kuriame nurodoma asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys, laikotarpis, už kurį prašoma pateikti pažymą, įstaigos, kuriai bus teikiama pažyma, pavadinimas.
Specialistas nagrinėjantis prašymą turi teisę paprašyti papildomai pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu kyla abejonė dėl asmens tapatybės.

9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)Tarybos Personalo valdymo skyriaus bei Finansų skyriaus specialistai.

Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai

10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

3. Asmenų prašymo nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymo nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijoje, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo".